Visa allt om Neurocur AB
Visa allt om Neurocur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 285 1 252 1 472 1 338 1 455 1 488 1 448 1 353 1 312 1 549
Övrig omsättning 334 1 265 1 260 567 69 303 377 33 202 153
Rörelseresultat (EBIT) 33 309 652 146 59 317 300 -49 12 108
Resultat efter finansnetto 50 321 652 145 57 317 300 -52 11 101
Årets resultat 97 233 510 109 34 161 161 17 1 50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 68 55 41 51 68 88 75 89 202
Omsättningstillgångar 848 1 323 933 665 698 735 662 203 333 346
Tillgångar 911 1 391 988 706 749 803 749 278 422 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 559 663 630 229 325 291 299 138 122 254
Obeskattade reserver 115 193 176 181 181 176 82 5 85 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 237 536 182 296 243 337 368 135 216 214
Skulder och eget kapital 911 1 391 988 706 749 803 749 278 422 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 360 332 239 303 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 814 730 683 780 523 463 444 402 425
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 283 260 248 254 326 292 259 263 281
Utdelning till aktieägare 130 200 200 109 205 0 170 0 0 133
Omsättning 1 619 2 517 2 732 1 905 1 524 1 791 1 825 1 386 1 514 1 702
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 643 626 736 669 728 744 724 677 656 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 716 659 553 544 613 548 480 507 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 319 662 156 76 337 325 -29 41 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,64% -14,95% 10,01% -8,04% -2,22% 2,76% 7,02% 3,12% -15,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,60% 23,08% 65,99% 20,68% 7,88% 39,48% 40,05% -17,63% 3,08% 20,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,97% 25,64% 44,29% 10,91% 4,05% 21,30% 20,72% -3,62% 0,99% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,90% 99,60% 99,52% 100,00% 100,00% 99,53% 99,59% 100,00% 99,16% 99,03%
Rörelsekapital/omsättning 47,55% 62,86% 51,02% 27,58% 31,27% 26,75% 20,30% 5,03% 8,92% 8,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,21% 58,49% 77,66% 52,43% 61,20% 52,39% 47,99% 50,97% 43,41% 56,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,81% 246,83% 512,64% 224,66% 287,24% 218,10% 179,89% 150,37% 154,17% 161,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...