Visa allt om Kävlinge Markentreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 996 5 277 4 230 3 953 2 790 3 028 2 812 2 718 1 884 4 509
Övrig omsättning 587 170 296 172 113 20 55 0 7 0
Rörelseresultat (EBIT) -56 484 14 -108 -230 -375 -73 468 -685 1 569
Resultat efter finansnetto -57 480 8 -116 -247 -395 -104 426 -714 1 557
Årets resultat -57 480 8 -116 -247 -347 46 228 -414 1 006
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 53 106 207 412 801 1 220 1 325 1 493 504
Omsättningstillgångar 963 1 349 892 802 563 499 746 1 045 380 2 160
Tillgångar 1 017 1 402 998 1 009 975 1 300 1 966 2 370 1 873 2 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 697 217 209 326 573 920 874 646 1 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 48 198 0 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 0 39 0 137 234 472 604 755 49
Kortfristiga skulder 534 705 742 800 512 493 526 694 472 1 135
Skulder och eget kapital 1 017 1 402 998 1 009 975 1 300 1 966 2 370 1 873 2 664
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 865 937 559 500 539 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 212 219 129 79 136 118
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 3 583 5 447 4 526 4 125 2 903 3 048 2 867 2 718 1 891 4 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 498 1 319 1 058 988 698 757 937 906 942 2 255
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 393 492 378 255 260 225 193 347 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 537 115 189 189 44 320 869 -315 1 939
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,23% 24,75% 7,01% 41,68% -7,86% 7,68% 3,46% 44,27% -58,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,51% 34,52% 1,40% -10,70% -23,59% -28,85% -3,66% 19,87% -36,57% 58,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,87% 9,17% 0,33% -2,73% -8,24% -12,38% -2,56% 17,33% -36,36% 34,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,93% 50,31% 55,53% 53,86% 57,56% 54,33% 52,88% 67,77% 47,13% 63,32%
Rörelsekapital/omsättning 14,32% 12,20% 3,55% 0,05% 1,83% 0,20% 7,82% 12,91% -4,88% 22,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,35% 49,71% 21,74% 20,71% 33,44% 44,08% 48,70% 43,03% 34,49% 52,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,42% 191,35% 120,22% 100,25% 109,96% 93,71% 141,83% 143,80% 79,24% 188,37%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...