Visa allt om Obligo Real Estate AB
Visa allt om Obligo Real Estate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 31 841 39 593 41 664 95 900 107 949 100 244 104 706 108 460 37 514 58 627
Övrig omsättning - - - - - - 167 463 1 382 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 972 12 609 14 330 6 285 -27 370 -78 972 -71 919 -6 038 -1 607 7 175
Resultat efter finansnetto 4 458 14 342 13 888 6 803 -28 309 -79 455 -72 238 -5 740 -956 7 369
Årets resultat 3 450 11 240 10 819 5 230 -31 511 -79 455 -52 653 -5 740 -956 5 306
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 631 8 639 12 018 15 559 17 984 22 282 23 618 5 090 570 1 197
Omsättningstillgångar 55 522 26 638 40 629 28 889 31 252 28 021 51 814 38 034 48 352 36 161
Tillgångar 63 153 35 277 52 646 44 448 49 236 50 303 75 432 43 124 48 921 37 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 639 27 099 18 662 7 872 2 079 -12 536 35 507 11 537 17 277 19 025
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 514 8 178 33 984 36 576 47 157 62 839 39 924 31 587 31 644 18 333
Skulder och eget kapital 63 153 35 277 52 646 44 448 49 236 50 303 75 432 43 124 48 921 37 358
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 952 2 052 3 443 1 701 1 770 1 697 1 434 8 510 2 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 8 396 6 972 28 786 55 221 81 343 57 031 42 882 18 051 25 994
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 3 642 4 128 12 595 18 741 28 497 24 190 19 449 14 472 10 584
Utdelning till aktieägare 3 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 18 500
Omsättning 31 841 39 593 41 664 95 900 107 949 100 244 104 873 108 923 38 896 58 627
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 17 19 59 78 109 104 74 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 614 2 329 2 193 1 625 1 384 920 1 007 1 466 1 876 3 449
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 515 899 712 807 969 1 023 862 935 1 459 2 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 972 12 886 14 782 7 424 -26 030 -77 637 -70 589 -4 995 -979 7 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,58% -4,97% -56,55% -11,16% 7,69% -4,26% -3,46% 189,12% -36,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,41% 43,17% 28,29% 18,17% -54,28% -155,19% -94,19% -11,91% 1,43% 21,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,59% 38,46% 35,74% 8,42% -24,76% -77,87% -67,86% -4,74% 1,86% 13,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,15% 46,62% 15,95% -8,02% -14,73% -34,73% 11,36% 5,94% 44,54% 30,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,76% 76,82% 35,45% 17,71% 4,22% -24,92% 47,07% 26,75% 35,32% 50,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,85% 325,73% 119,55% 78,98% 66,27% 44,59% 129,78% 120,41% 152,80% 197,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...