Visa allt om Comforta BLP AB
Visa allt om Comforta BLP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 489 5 776 7 312 8 872 8 741 18 831 9 050 6 733 9 404 11 168
Övrig omsättning - 21 - 16 - - 1 8 32 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 498 1 054 93 145 81 247 384 271 51 65
Resultat efter finansnetto 1 368 898 -48 38 -16 146 302 230 -111 -21
Årets resultat 865 561 13 50 36 102 243 89 64 129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 961 8 522 8 227 5 087 5 004 4 079 4 056 3 844 3 758 3 697
Omsättningstillgångar 3 934 3 157 1 760 3 828 3 372 5 271 4 435 4 520 4 094 6 048
Tillgångar 12 895 11 679 9 987 8 915 8 376 9 350 8 491 8 364 7 852 9 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 625 3 759 3 198 3 185 3 135 3 099 2 997 2 754 2 665 2 601
Obeskattade reserver 731 477 305 372 402 471 469 507 408 618
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 670 5 832 5 605 3 498 3 473 3 453 3 433 3 533 3 624 3 504
Kortfristiga skulder 1 871 1 610 879 1 860 1 366 2 326 1 591 1 570 1 155 3 022
Skulder och eget kapital 12 895 11 679 9 987 8 915 8 376 9 350 8 491 8 364 7 852 9 745
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 286 150 175 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 202 1 575 1 724 2 085 2 387 2 568 1 650 1 961 1 811
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 496 561 620 850 978 981 777 866 878
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 489 5 797 7 312 8 888 8 741 18 831 9 051 6 741 9 436 11 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 7 9 11 12 9 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 415 1 155 1 219 1 267 971 1 712 754 748 855 1 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 336 356 338 326 314 331 289 288 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 805 1 309 377 368 349 466 580 386 174 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,97% -21,01% -17,58% 1,50% -53,58% 108,08% 34,41% -28,40% -15,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,76% 9,15% 0,95% 1,66% 1,09% 2,75% 4,85% 3,42% 1,04% 0,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,86% 18,51% 1,30% 1,67% 1,04% 1,36% 4,55% 4,25% 0,87% 0,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,19% 86,95% 64,95% 49,33% 60,70% 38,89% 73,52% 66,94% 55,03% 48,73%
Rörelsekapital/omsättning 24,30% 26,78% 12,05% 22,18% 22,95% 15,64% 31,43% 43,81% 31,25% 27,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,29% 35,37% 34,40% 38,98% 40,97% 36,86% 39,37% 37,39% 37,68% 31,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,43% 114,41% 108,53% 132,37% 114,79% 138,52% 155,69% 183,25% 172,21% 148,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...