Visa allt om Tom - Eskil AB
Visa allt om Tom - Eskil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 36 950 36 781 36 419 36 319 35 736 34 550 32 860 33 369 32 721 30 758
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 482 586 836 559 38 -467 128 578 728 813
Resultat efter finansnetto 460 585 837 553 23 -381 75 737 730 797
Årets resultat 258 964 652 379 269 -245 2 316 500 571
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 464 1 815 1 977 2 263 2 558 2 836 1 196 1 081 671 608
Omsättningstillgångar 2 514 2 614 4 114 3 031 2 113 1 893 3 729 3 979 4 173 4 071
Tillgångar 3 977 4 428 6 091 5 294 4 671 4 729 4 926 5 061 4 844 4 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 1 086 2 421 1 769 1 390 1 271 1 717 1 915 1 998 1 599
Obeskattade reserver 283 160 814 817 755 1 001 1 137 1 102 837 817
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 810 3 182 2 855 2 708 2 526 2 458 2 073 2 044 2 008 2 264
Skulder och eget kapital 3 977 4 428 6 091 5 294 4 671 4 729 4 926 5 061 4 844 4 679
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 782 754 649 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 871 3 959 3 847 3 707 3 646 3 570 2 455 2 468 2 388 2 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 489 1 649 1 402 1 307 1 264 1 172 1 145 1 135 1 142 1 129
Utdelning till aktieägare 0 960 1 000 0 0 0 200 200 200 300
Omsättning 36 950 36 781 36 419 36 319 35 736 34 550 32 860 33 369 32 721 30 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 10 13 13 11 10 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 359 3 344 3 311 3 632 2 749 2 658 2 987 3 337 3 272 2 563
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 510 477 501 378 365 398 436 418 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 864 1 005 1 247 972 474 -105 430 802 923 1 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,46% 0,99% 0,28% 1,63% 3,43% 5,14% -1,53% 1,98% 6,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,12% 13,23% 13,84% 10,62% 0,86% -7,04% 3,51% 14,56% 15,61% 18,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,30% 1,59% 2,31% 1,55% 0,11% -0,96% 0,53% 2,21% 2,31% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,94% 17,70% 17,62% 16,78% 15,71% 15,09% 16,24% 17,40% 17,21% 17,57%
Rörelsekapital/omsättning -0,80% -1,54% 3,46% 0,89% -1,16% -1,64% 5,04% 5,80% 6,62% 5,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,21% 27,34% 50,17% 45,45% 41,67% 42,48% 51,87% 53,89% 53,69% 46,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,65% 45,66% 108,69% 77,92% 43,55% 33,12% 134,78% 153,96% 162,15% 142,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...