Visa allt om Rupidex AB
Visa allt om Rupidex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - 885 837 986 1 061 1 117 931 903 664 1 619
Övrig omsättning - - - - - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) - 61 53 404 289 310 197 282 94 985
Resultat efter finansnetto - 49 66 412 308 325 201 303 126 1 003
Årets resultat - 7 39 239 308 325 201 303 126 1 003
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 141 16 17 17 17 0 6 5 12
Omsättningstillgångar - 1 927 2 016 2 268 2 183 1 801 1 599 1 537 1 317 1 453
Tillgångar - 2 069 2 033 2 284 2 200 1 818 1 599 1 543 1 322 1 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 1 568 1 761 2 022 1 783 1 615 1 416 1 356 1 162 1 316
Obeskattade reserver - 146 120 104 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 354 151 158 417 203 182 187 159 149
Skulder och eget kapital - 2 069 2 033 2 284 2 200 1 818 1 599 1 543 1 322 1 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 225 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 420 425 210 446 236 288 288 121 213
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 148 143 110 207 115 115 115 64 64
Utdelning till aktieägare - 200 200 300 0 140 127 140 110 280
Omsättning - 885 837 986 1 061 1 117 931 903 664 1 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 885 837 986 1 061 1 117 931 903 664 1 619
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 568 568 332 634 347 440 430 190 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 61 53 404 289 310 203 285 104 1 033
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 5,73% -15,11% -7,07% -5,01% 19,98% 3,10% 35,99% -58,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 4,54% 3,25% 18,04% 14,00% 17,88% 12,57% 19,64% 9,53% 68,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 10,62% 7,89% 41,78% 29,03% 29,10% 21,59% 33,55% 18,98% 61,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 95,59% 97,37% 100,00% 100,00% 82,45% 94,74% 96,68% 85,69% 92,09%
Rörelsekapital/omsättning - 177,74% 222,82% 214,00% 166,45% 143,06% 152,20% 149,50% 174,40% 80,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 81,29% 91,22% 92,08% 81,05% 88,83% 88,56% 87,88% 87,90% 89,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 544,35% 1 335,10% 1 435,44% 523,50% 887,19% 878,57% 821,93% 828,30% 975,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...