Visa allt om Staffsolutions Nordic AB
Visa allt om Staffsolutions Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 204 1 239 1 269 1 135 1 314 1 278 1 402 1 394 1 243 1 242
Övrig omsättning 245 - - - 197 - 66 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -119 102 52 -5 -25 -104 167 261 35 215
Resultat efter finansnetto -120 101 48 -12 -40 -125 155 258 25 198
Årets resultat -90 56 43 -13 -40 -14 79 142 16 142
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 190 152 237 396 488 648 180 277 317
Omsättningstillgångar 468 404 481 393 381 403 548 430 217 336
Tillgångar 468 594 633 629 777 891 1 197 611 494 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 473 517 474 487 527 559 479 337 321
Obeskattade reserver 0 30 3 0 0 0 111 69 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 30 70 81 258 0 0 44
Kortfristiga skulder 186 91 83 125 220 282 270 63 147 278
Skulder och eget kapital 468 594 633 629 777 891 1 197 611 494 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 546 409 - 178 319 213 199 118 119 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 342 - 11 22 0 44 57 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 230 182 168 117 162 133 126 112 163 168
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 449 1 239 1 269 1 135 1 511 1 278 1 468 1 394 1 243 1 242
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 204 1 239 1 269 1 135 1 314 1 278 701 1 394 1 243 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 781 604 537 306 508 389 176 287 344 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -119 118 157 154 170 99 403 376 146 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,82% -2,36% 11,81% -13,62% 2,82% -8,84% 0,57% 12,15% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,43% 17,17% 8,37% -0,64% -3,22% -11,67% 13,95% 42,72% 7,09% 32,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,88% 8,23% 4,18% -0,35% -1,90% -8,14% 11,91% 18,72% 2,82% 17,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,84% 97,66% 99,45% 96,12% 97,49% 96,87% 94,86% 86,73% 87,53% 90,10%
Rörelsekapital/omsättning 23,42% 25,26% 31,36% 23,61% 12,25% 9,47% 19,83% 26,33% 5,63% 4,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,47% 83,57% 82,04% 75,36% 62,68% 59,15% 53,53% 86,53% 69,68% 50,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,61% 443,96% 579,52% 314,40% 173,18% 142,91% 202,96% 682,54% 147,62% 50,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...