Visa allt om Gästrike Fastigheter AB
Visa allt om Gästrike Fastigheter AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 140 544 58 635 55 045 45 959 31 293 15 332 8 829 3 952
Övrig omsättning 7 127 12 493 7 044 44 283 864 1 484 3 957
Rörelseresultat (EBIT) 33 695 28 897 17 067 14 187 10 023 5 851 3 412 5 441
Resultat efter finansnetto 10 502 8 997 1 056 -77 4 033 25 433 2 103 5 822
Årets resultat 8 507 8 533 77 -681 3 148 24 898 1 310 4 478
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 842 564 413 610 392 177 337 849 317 815 171 694 97 254 34 545
Omsättningstillgångar 54 305 10 458 5 841 3 996 4 900 12 326 3 024 496
Tillgångar 896 869 424 068 398 018 341 845 322 715 184 020 100 278 35 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 414 58 434 49 901 45 070 45 955 27 176 7 973 5 605
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 36 471 994 1 103 1 172 1 120 12 155 4 797 2 158
Långfristiga skulder 674 656 337 013 316 825 273 293 255 527 122 111 79 748 24 181
Kortfristiga skulder 65 329 27 627 30 189 22 310 20 112 22 579 7 761 3 096
Skulder och eget kapital 896 869 424 068 398 018 341 845 322 715 184 020 100 278 35 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 290 265 218 235 231 470 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 472 2 405 1 320 1 172 1 679 857 502 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 595 1 217 865 657 993 372 561 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 147 671 71 128 62 089 46 003 31 576 16 196 10 313 7 909
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 9 6 5 11 6 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 123 6 515 9 174 9 192 2 845 2 555 4 415 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 430 423 415 235 184 769 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 244 36 584 23 885 20 347 14 481 9 268 5 005 5 851
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 6,52% 19,77% 46,87% 104,10% 73,66% 123,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,76% 6,81% 4,29% 3,89% 4,22% 16,31% 3,81% 18,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,98% 49,28% 31,01% 28,96% 43,49% 195,73% 43,32% 164,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,84% -29,28% -44,23% -39,85% -48,61% -66,87% -53,65% -65,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,43% 13,78% 12,54% 13,18% 14,24% 14,77% 7,95% 16,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,15% 37,85% 19,35% 17,91% 23,47% 54,59% 38,96% 16,02%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 33 602 33 117 33 285 31 913 28 421 26 607 18 651 10 881 5 506 540
Övrig omsättning - 66 1 120 217 414 39 429 - 191 25
Rörelseresultat (EBIT) 983 7 955 11 632 11 368 8 570 9 051 6 399 3 186 1 191 -260
Resultat efter finansnetto -9 301 2 450 5 654 3 995 16 117 11 136 -4 451 -3 851 12 689 23 715
Årets resultat 6 333 7 870 15 389 6 029 16 995 12 089 -3 060 -2 993 12 596 24 291
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 352 246 351 365 312 772 290 229 283 075 268 453 237 772 133 358 136 117 50 861
Omsättningstillgångar 95 950 77 670 62 642 31 197 31 052 20 678 744 6 463 9 497 12 269
Tillgångar 448 197 429 034 375 414 321 426 314 127 289 131 238 516 139 821 145 614 63 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 758 109 846 101 976 86 587 81 301 58 936 43 486 43 286 44 335 33 899
Obeskattade reserver 2 382 1 244 1 244 0 1 717 1 446 1 749 1 957 2 060 2 149
Avsättningar (tkr) 16 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 968 237 972 239 524 205 934 214 015 206 406 162 343 84 442 82 030 3 735
Kortfristiga skulder 103 015 79 972 32 671 28 905 17 094 22 343 30 938 10 135 17 189 23 348
Skulder och eget kapital 448 197 429 034 375 414 321 426 314 127 289 131 238 516 139 821 145 614 63 131
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 253 253 0 265 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 580 1 557 762 550 0 0 0 214 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 642 780 515 564 35 25 152 391 28
Utdelning till aktieägare 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 602 33 183 34 405 32 130 28 835 26 646 19 080 10 881 5 697 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 5 0 - 1 1 1 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 11 039 6 657 - - 26 607 18 651 10 881 2 753 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 337 478 - - 461 435 155 350 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 755 11 765 15 443 15 183 12 425 12 644 8 818 4 702 2 040 -149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,46% -0,50% 4,30% 12,29% 6,82% 42,66% 71,41% 97,62% 919,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,33% 4,07% 6,27% 6,30% 9,73% 8,45% 3,05% 1,59% 10,50% 37,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,79% 52,68% 70,68% 63,47% 107,50% 91,78% 39,02% 20,49% 277,79% 4 425,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,03% -6,95% 90,04% 7,18% 49,11% -6,26% -161,89% -33,75% -139,70% -2 051,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,67% 25,83% 27,42% 26,94% 26,28% 20,75% 18,77% 31,97% 31,47% 56,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,81% 96,70% 190,70% 106,76% 179,68% 92,55% 2,40% 63,77% 55,25% 52,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...