Visa allt om KPL Åkeri & Grävtjänst AB
Visa allt om KPL Åkeri & Grävtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 362 7 976 7 609 6 221 7 201 7 178 6 301 4 342 4 841 4 388
Övrig omsättning 935 532 499 25 239 10 1 251 643 272 86
Rörelseresultat (EBIT) 1 653 1 514 813 335 601 885 2 516 789 796 782
Resultat efter finansnetto 1 534 1 397 701 325 567 833 2 454 732 803 725
Årets resultat 1 192 877 271 660 452 234 614 259 314 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 433 10 958 10 615 9 882 9 383 10 503 9 364 7 018 6 203 6 452
Omsättningstillgångar 4 268 3 615 2 355 1 999 2 694 1 419 1 579 2 145 1 557 1 691
Tillgångar 17 701 14 573 12 969 11 880 12 076 11 923 10 943 9 163 7 760 8 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 291 4 299 3 422 3 151 2 491 2 040 2 205 1 591 1 332 1 018
Obeskattade reserver 5 891 5 891 5 623 5 273 5 889 5 924 5 414 3 802 3 427 3 043
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 217 2 955 2 943 2 874 2 317 2 392 2 317 2 317 2 317 2 317
Kortfristiga skulder 3 301 1 428 981 583 1 379 1 567 1 006 1 453 684 1 765
Skulder och eget kapital 17 701 14 573 12 969 11 880 12 076 11 923 10 943 9 163 7 760 8 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 572 0 528 528 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 103 1 933 1 684 1 742 1 279 1 429 617 638 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 768 672 644 678 695 552 465 473 388
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 400 0 0 0
Omsättning 9 297 8 508 8 108 6 246 7 440 7 188 7 552 4 985 5 113 4 474
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 6 7 7 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 394 1 329 1 087 1 037 1 029 1 025 1 050 868 968 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 482 376 389 349 368 333 323 329 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 659 3 263 2 417 1 930 2 419 2 141 3 720 2 000 1 853 1 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,84% 4,82% 22,31% -13,61% 0,32% 13,92% 45,12% -10,31% 10,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,34% 10,40% 6,32% 2,97% 5,39% 7,53% 23,02% 8,71% 11,21% 9,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,77% 19,01% 10,78% 5,67% 9,04% 12,51% 39,98% 18,38% 17,97% 18,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,56% 27,42% 18,06% 22,76% 18,26% -2,06% 9,09% 15,94% 18,03% -1,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,85% 61,03% 60,20% 61,14% 56,57% 53,73% 56,61% 47,94% 48,96% 39,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,29% 253,15% 240,06% 342,88% 195,36% 90,56% 156,96% 147,63% 227,63% 95,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...