Visa allt om Henrik Berggren Maskin AB
Visa allt om Henrik Berggren Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 864 3 497 3 703 3 697 3 507 3 638 3 694 4 941 4 351 4 208
Övrig omsättning 74 - - - 65 - 490 7 34 103
Rörelseresultat (EBIT) -210 137 183 120 -74 237 746 228 -86 -85
Resultat efter finansnetto -216 123 139 44 -188 104 629 106 -280 -293
Årets resultat 198 515 0 2 0 77 103 -1 0 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 626 1 372 1 900 2 612 3 319 4 045 1 776 2 748 3 793
Omsättningstillgångar 1 122 1 164 957 809 694 871 995 1 217 1 002 868
Tillgångar 1 255 1 790 2 329 2 709 3 306 4 191 5 041 2 993 3 749 4 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 722 724 209 209 206 207 229 276 277 277
Obeskattade reserver 0 473 1 011 872 831 1 019 1 019 530 423 703
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 82 110 400 1 000 1 800 2 600 844 1 678 1 293
Kortfristiga skulder 478 510 998 1 228 1 269 1 165 1 192 1 342 1 370 2 388
Skulder och eget kapital 1 255 1 790 2 329 2 709 3 306 4 191 5 041 2 993 3 749 4 661
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 360 360 306 360 360 360 367 410 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 279 285 285 275 272 320 512 501 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 315 300 316 311 308 318 343 347 327
Utdelning till aktieägare 300 200 0 0 0 0 100 150 0 0
Omsättning 2 938 3 497 3 703 3 697 3 572 3 638 4 184 4 948 4 385 4 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 432 1 749 1 852 1 849 1 754 1 819 1 847 1 647 1 450 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 542 511 556 552 551 583 497 479 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 323 898 941 832 646 963 1 485 1 199 1 001 1 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,10% -5,56% 0,16% 5,42% -3,60% -1,52% -25,24% 13,56% 3,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,73% 7,71% 7,90% 4,47% -2,06% 5,70% 14,82% 7,65% -2,24% -1,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,33% 3,95% 4,97% 3,27% -1,94% 6,57% 20,22% 4,63% -1,93% -2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,49% 18,70% -1,11% -11,33% -16,40% -8,08% -5,33% -2,53% -8,46% -36,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,53% 61,06% 42,83% 31,44% 24,76% 22,86% 19,44% 21,97% 15,51% 16,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,73% 228,24% 95,89% 61,97% 44,92% 64,29% 71,14% 80,48% 60,58% 32,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...