Visa allt om Din Väska i Varberg Aktiebolag
Visa allt om Din Väska i Varberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 125 3 333 5 034 5 018 4 939 4 588 4 975 4 933 4 885 4 755
Övrig omsättning 49 - 63 96 87 - - - - 80
Rörelseresultat (EBIT) 61 10 227 42 89 38 276 186 140 173
Resultat efter finansnetto 59 10 227 41 80 30 270 180 130 146
Årets resultat 56 13 135 6 49 10 137 74 65 120
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 28 0 0 0 0 15 40 83 116
Omsättningstillgångar 1 035 1 152 1 328 1 733 1 459 1 422 1 401 1 172 1 235 1 083
Tillgångar 1 065 1 180 1 328 1 733 1 459 1 422 1 416 1 212 1 318 1 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 438 524 464 508 479 570 473 398 383
Obeskattade reserver 193 221 243 203 182 182 177 103 57 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 378 521 560 1 066 769 761 669 636 862 783
Skulder och eget kapital 1 065 1 180 1 328 1 733 1 459 1 422 1 416 1 212 1 318 1 199
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 333 289 257 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 75 0
Löner till övriga anställda - 689 1 021 1 175 1 081 1 036 707 730 727 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 269 336 396 395 412 374 379 403 366
Utdelning till aktieägare 0 0 100 75 50 20 100 0 0 50
Omsättning 3 174 3 333 5 097 5 114 5 026 4 588 4 975 4 933 4 885 4 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 563 1 667 1 678 1 255 1 235 1 147 1 244 1 233 1 221 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 456 442 389 375 346 337 331 324 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 15 227 42 89 53 301 211 173 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,24% -33,79% 0,32% 1,60% 7,65% -7,78% 0,85% 0,98% 2,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,73% 0,85% 17,09% 2,48% 6,65% 3,23% 19,77% 15,68% 10,77% 14,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,95% 0,30% 4,51% 0,86% 1,96% 1,00% 5,63% 3,85% 2,91% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,36% 46,89% 46,58% 48,90% 48,90% 49,69% 50,57% 49,24% 50,13% 46,79%
Rörelsekapital/omsättning 21,02% 18,93% 15,26% 13,29% 13,97% 14,41% 14,71% 10,87% 7,64% 6,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,52% 51,73% 53,73% 35,91% 44,01% 43,12% 49,47% 45,29% 33,31% 33,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,58% 99,81% 116,25% 47,19% 63,72% 70,96% 68,76% 59,43% 51,62% 46,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...