Visa allt om Brooklands Helsingborg AB
Visa allt om Brooklands Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 176 25 690 35 486 38 402 44 075 60 164 46 762 41 100 48 555 45 565
Övrig omsättning 571 123 74 - - 465 406 285 205 141
Rörelseresultat (EBIT) -18 354 -6 -4 284 -1 909 209 329 -1 264 245 -427
Resultat efter finansnetto -71 228 -221 -4 404 -2 061 43 177 -1 440 39 -581
Årets resultat 6 228 -221 -18 -1 43 177 -240 39 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 380 163 247 769 703 629 45 306 538
Omsättningstillgångar 4 703 4 251 5 095 6 942 11 920 10 297 8 520 7 463 9 611 8 478
Tillgångar 5 072 4 631 5 258 7 189 12 689 11 000 9 149 7 508 9 917 9 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 513 507 279 500 518 519 477 300 540 501
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 8 0 20 13
Långfristiga skulder 2 963 2 892 2 402 815 5 840 5 900 3 900 3 337 2 886 685
Kortfristiga skulder 1 596 1 232 2 578 5 874 6 331 4 581 4 764 3 871 6 471 7 817
Skulder och eget kapital 5 072 4 631 5 258 7 189 12 689 11 000 9 149 7 508 9 917 9 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 343 - 435 420 436 0 0 275 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 386 0 440 1 808 2 029 2 029 2 057 2 097 1 629 1 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 509 124 58 747 882 747 629 789 750 530
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 747 25 813 35 560 38 402 44 075 60 629 47 168 41 385 48 760 45 706
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 1 1 8 8 8 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 835 25 690 35 486 4 800 5 509 7 521 6 680 5 871 6 936 7 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 486 498 381 411 382 390 398 392 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 435 63 -4 206 -1 863 248 352 -1 003 506 -172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,28% -27,61% -7,59% -12,87% -26,74% 28,66% 13,78% -15,35% 6,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,55% 7,67% -0,11% -59,59% -15,02% 1,91% 3,60% -16,84% 2,54% -4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% 1,38% -0,02% -11,16% -4,32% 0,35% 0,70% -3,08% 0,52% -0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,43% 10,29% 6,41% 7,38% 14,03% 12,90% 14,45% 12,17% 13,07% 11,40%
Rörelsekapital/omsättning 33,86% 11,75% 7,09% 2,78% 12,68% 9,50% 8,03% 8,74% 6,47% 1,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,11% 10,95% 5,31% 6,96% 4,08% 4,72% 5,21% 4,00% 5,45% 5,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,21% 158,77% 119,67% 20,38% 41,68% 29,75% 40,43% 15,60% 12,21% 44,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...