Visa allt om RISE KIMAB AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 55 872 137 837 163 576 165 466 189 016 173 172 167 735 167 379 161 408 150 417
Övrig omsättning 4 851 4 887 1 357 1 309 1 275 2 057 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 022 -4 553 -4 626 -9 759 -228 -7 600 -6 869 -12 816 4 323 2 429
Resultat efter finansnetto 3 451 -2 305 -664 -9 499 2 319 -5 559 -4 365 -8 882 6 533 4 701
Årets resultat 3 451 -2 305 -664 -9 499 2 319 -5 559 -4 365 -4 205 2 890 2 100
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 418 26 325 92 046 83 809 86 121 77 448 82 155 87 471 95 705 87 888
Omsättningstillgångar 43 936 59 704 103 627 98 286 100 155 96 543 92 462 106 254 105 397 100 557
Tillgångar 68 354 86 029 195 673 182 095 186 276 173 991 174 617 193 725 201 102 188 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 323 14 872 93 169 93 833 103 332 101 013 106 572 110 937 115 142 112 252
Obeskattade reserver 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 12 616 10 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 382 64 158 95 505 81 263 75 945 65 979 61 046 75 789 73 344 65 965
Skulder och eget kapital 68 354 86 029 195 673 182 095 186 276 173 991 174 617 193 725 201 102 188 445
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 1 374 1 498 2 029 1 899 1 799 0 1 707 1 660 1 557
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 18 753 55 779 67 823 66 735 65 244 64 232 66 642 65 538 61 217 58 726
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 267 26 706 31 914 31 823 31 621 29 755 30 851 31 690 29 320 28 981
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 723 142 724 164 933 166 775 190 291 175 229 167 735 167 379 161 408 150 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 49 140 137 137 130 140 141 138 132
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 470 2 813 1 168 1 208 1 380 1 332 1 198 1 187 1 170 1 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 1 719 721 759 725 776 717 718 675 687
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 091 3 213 5 029 -440 9 121 2 653 4 465 -3 298 13 218 11 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,47% -15,74% -1,14% -12,46% 9,15% 3,24% 0,21% 3,70% 7,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,05% -2,56% -0,28% -5,05% 1,45% -3,19% -2,42% -4,55% 3,80% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,17% -1,60% -0,33% -5,56% 1,43% -3,21% -2,52% -5,27% 4,73% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,57% 90,92% 92,04% 90,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,63% -3,23% 4,97% 10,29% 12,81% 17,65% 18,73% 18,20% 19,86% 23,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,79% 23,63% 50,40% 54,53% 58,40% 61,19% 64,16% 59,93% 61,88% 63,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,46% 93,06% 108,50% 120,95% 131,88% 146,32% 151,46% 140,20% 143,70% 151,19%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...