Visa allt om J O Franssons Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om J O Franssons Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 552 2 425 2 366 0 2 180 2 127 2 152 2 022 0 2 011
Övrig omsättning - - - 2 224 - - 61 - 2 011 -
Rörelseresultat (EBIT) 797 505 402 425 233 265 494 320 336 543
Resultat efter finansnetto 718 369 218 195 -4 106 336 11 80 353
Årets resultat 501 216 127 158 54 71 223 15 74 195
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 344 7 548 7 647 7 815 7 147 7 341 7 511 7 716 7 189 6 999
Omsättningstillgångar 1 031 355 91 155 280 210 129 153 152 33
Tillgångar 8 376 7 904 7 738 7 971 7 427 7 551 7 639 7 869 7 340 7 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 213 1 713 1 496 1 370 1 211 1 157 1 116 893 878 803
Obeskattade reserver 461 386 294 240 262 342 335 305 316 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 228 5 348 5 499 5 917 5 576 5 689 5 748 6 193 5 656 5 380
Kortfristiga skulder 474 457 449 444 378 363 440 478 491 501
Skulder och eget kapital 8 376 7 904 7 738 7 971 7 427 7 551 7 639 7 869 7 340 7 033
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 386 380 563 461 547 455 386 - 292 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 108 155 123 140 134 105 - 90 80
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 2 552 2 425 2 366 2 224 2 180 2 127 2 213 2 022 2 011 2 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - 2 2 2 2 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 276 1 213 - - 1 090 1 064 1 076 - - 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 244 - 299 347 298 248 - 192 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 001 717 606 615 427 466 699 523 528 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,24% 2,49% - -100,00% 2,49% -1,16% 6,43% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,52% 6,40% 5,20% - 3,14% 3,51% 6,47% 4,07% - 7,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,23% 20,87% 16,99% - 10,69% 12,46% 22,96% 15,83% - 27,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,83% -4,21% -15,13% - -4,50% -7,19% -14,45% -16,07% - -23,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,71% 25,48% 22,30% 19,41% 18,91% 18,66% 17,84% 14,14% 15,06% 14,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,51% 77,68% 20,27% 34,91% 74,07% 57,85% 29,32% 32,01% 30,96% 6,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...