Visa allt om Coffee Please Home AB
Visa allt om Coffee Please Home AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 925 18 027 16 059 21 519 22 529 23 793 19 834 19 622 20 513 21 736
Övrig omsättning - - 4 834 195 216 163 - 62 751 -
Rörelseresultat (EBIT) -458 -654 2 391 -430 -562 270 824 522 315 197
Resultat efter finansnetto -480 -634 2 385 -427 -568 179 891 379 143 168
Årets resultat -480 -634 825 -427 -568 127 651 260 143 118
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 115 201 394 797 843 1 845 2 021 669 898
Omsättningstillgångar 3 666 5 917 6 234 5 919 6 768 6 972 5 982 6 726 8 905 7 234
Tillgångar 3 759 6 032 6 435 6 313 7 565 7 815 7 827 8 747 9 575 8 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 1 153 1 792 967 1 394 1 962 1 985 2 004 1 861 1 924
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 0 0 0 0 1 066 1 142 1 054 743 187
Kortfristiga skulder 3 046 4 879 4 643 5 346 6 171 4 788 4 701 5 688 6 970 6 022
Skulder och eget kapital 3 759 6 032 6 435 6 313 7 565 7 815 7 827 8 747 9 575 8 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 928 758 730 647 634 622 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 152 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 916 1 941 2 518 3 376 3 257 2 352 2 683 3 451 3 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 862 846 1 693 1 688 1 596 1 089 1 172 1 328 1 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0
Omsättning 16 925 18 027 20 893 21 714 22 745 23 956 19 834 19 684 21 264 21 736
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 9 9 13 10 10 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 642 6 009 4 015 2 391 2 503 1 830 1 983 1 962 1 709 1 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 055 968 723 602 659 453 424 464 483 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -436 -635 2 666 -303 -143 810 1 490 1 002 544 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,11% 12,25% -25,37% -4,48% -5,31% 19,96% 1,08% -4,34% -5,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,13% -10,15% 37,84% -4,66% -5,70% 3,53% 12,62% 6,00% 3,56% 3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,69% -3,39% 15,16% -1,37% -1,91% 1,16% 4,98% 2,68% 1,66% 1,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,87% 34,57% 33,02% 51,26% 44,02% 43,49% 44,33% 45,16% 46,88% 43,76%
Rörelsekapital/omsättning 3,66% 5,76% 9,91% 2,66% 2,65% 9,18% 6,46% 5,29% 9,43% 5,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,90% 19,11% 27,85% 15,32% 18,43% 25,11% 25,36% 22,91% 19,44% 23,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,88% 93,97% 95,80% 60,98% 51,06% 44,40% 59,20% 50,23% 58,49% 47,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...