Visa allt om Vingåkerstandläkarna AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 342 5 793 5 700 7 654 7 498 7 859 7 770 8 010 7 581 6 632
Övrig omsättning 66 37 7 11 175 135 - 272 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 676 1 172 927 1 714 563 1 209 968 611 195 20
Resultat efter finansnetto 1 677 1 172 928 1 712 562 1 196 933 575 127 -46
Årets resultat 1 309 1 026 1 064 1 327 315 770 523 408 84 306
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 559 1 618 2 348 979 2 154 1 711 643 1 744 1 268 1 875
Omsättningstillgångar 1 563 1 190 1 017 2 492 837 871 1 909 584 1 092 891
Tillgångar 3 123 2 808 3 365 3 470 2 991 2 582 2 552 2 328 2 360 2 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 032 1 923 1 898 2 134 1 207 1 292 922 799 790 1 056
Obeskattade reserver 0 0 149 594 594 445 247 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 17 17 17 395 207 587
Kortfristiga skulder 1 090 884 1 319 743 1 172 828 1 366 1 134 1 362 1 122
Skulder och eget kapital 3 123 2 808 3 365 3 470 2 991 2 582 2 552 2 328 2 360 2 766
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 1 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 784 2 493 2 594 3 037 3 114 1 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 438 1 383 1 290 1 176 1 123 1 028
Utdelning till aktieägare 0 1 200 1 000 1 300 400 400 400 400 400 350
Omsättning 6 408 5 830 5 707 7 665 7 673 7 994 7 770 8 282 7 615 6 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 7 8 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 586 1 448 1 140 1 093 937 714 706 728 689 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 597 527 491 549 362 366 394 402 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 919 1 566 1 335 2 125 995 1 718 1 518 1 480 893 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,48% 1,63% -25,53% 2,08% -4,59% 1,15% -3,00% 5,66% 14,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,70% 41,74% 27,58% 49,42% 18,82% 46,82% 37,93% 26,33% 8,31% 0,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,44% 20,23% 16,28% 22,41% 7,51% 15,38% 12,46% 7,65% 2,59% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,92% 86,81% 87,72% 87,71% 87,57% 85,62% 85,86% 81,12% 82,60% 84,83%
Rörelsekapital/omsättning 7,46% 5,28% -5,30% 22,85% -4,47% 0,55% 6,99% -6,87% -3,56% -3,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,07% 68,48% 59,86% 74,85% 55,84% 63,48% 43,68% 34,32% 33,47% 38,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,40% 123,87% 68,31% 321,80% 64,68% 97,71% 134,85% 45,06% 75,26% 72,64%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...