Visa allt om Telefortress AB
Visa allt om Telefortress AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 789 4 788 4 788 4 788 4 816 6 258 7 965 12 885 13 539 16 020
Övrig omsättning - - - 390 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 569 1 166 -507 -743 -797 -1 110 -994 1 302 3 096 4 684
Resultat efter finansnetto 266 806 -2 057 -4 001 -4 528 -4 804 -2 614 -630 549 2 721
Årets resultat 2 333 1 525 -968 -1 -4 528 -4 804 -1 299 -630 11 1 931
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 152 40 760 43 152 44 022 46 353 48 902 51 006 53 187 55 514 53 270
Omsättningstillgångar 13 783 13 231 8 217 8 251 80 118 921 2 575 2 289 3 448
Tillgångar 54 935 53 992 51 369 52 273 46 433 49 020 51 927 55 762 57 803 56 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 941 33 607 32 082 12 032 8 233 7 762 8 166 9 465 10 094 10 084
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 315 1 315 790
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 000 18 000 18 000 39 444 36 496 35 869 29 589 32 079 34 773 24 930
Kortfristiga skulder 994 2 384 1 287 797 1 704 5 390 14 172 12 904 11 620 20 914
Skulder och eget kapital 54 935 53 992 51 369 52 273 46 433 49 020 51 927 55 762 57 803 56 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 0 0 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 452 408 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 153 152 421
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 789 4 788 4 788 5 178 4 816 6 258 7 965 12 885 13 539 16 020
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 - 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 12 885 13 539 8 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 668 612 968
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 473 3 010 1 452 1 321 1 292 1 008 1 188 5 334 5 079 6 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,02% 0,00% 0,00% -0,58% -23,04% -21,43% -38,18% -4,83% -15,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,43% 2,16% -0,83% -1,38% -1,72% -2,20% -1,91% 2,34% 5,36% 8,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,37% 24,35% -8,94% -15,10% -16,55% -17,26% -12,48% 10,12% 22,87% 29,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 267,05% 226,55% 144,74% 155,68% -33,72% -84,24% -166,37% -80,16% -68,92% -109,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,42% 62,24% 62,45% 23,02% 17,73% 15,83% 15,73% 18,71% 19,10% 18,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 386,62% 554,99% 638,46% 1 035,26% 4,69% 2,19% 6,50% 19,96% 19,70% 16,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...