Visa allt om Rulles Entreprenad AB
Visa allt om Rulles Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 049 12 048 13 083 14 709 11 992 16 813 10 192 10 956 11 107 13 131
Övrig omsättning 1 005 6 511 7 954 - 380 6 323 220 - 118
Rörelseresultat (EBIT) 1 304 1 077 1 485 513 847 397 238 227 336 402
Resultat efter finansnetto 1 032 759 1 293 505 856 396 217 189 330 390
Årets resultat 665 463 726 287 450 219 281 263 190 216
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 630 15 443 8 448 362 297 295 327 166 156 185
Omsättningstillgångar 2 474 2 412 2 783 5 087 4 071 4 918 3 081 3 620 3 741 3 549
Tillgångar 19 104 17 856 11 231 5 449 4 369 5 213 3 408 3 786 3 897 3 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 767 3 102 2 740 2 214 2 027 1 677 1 558 1 376 1 213 1 112
Obeskattade reserver 1 350 1 183 1 053 709 599 362 268 438 628 572
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 118 11 017 5 077 475 449 431 497 673 496 333
Kortfristiga skulder 1 869 2 553 2 362 2 051 1 294 2 743 1 085 1 299 1 560 1 716
Skulder och eget kapital 19 104 17 856 11 231 5 449 4 369 5 213 3 408 3 786 3 897 3 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 315 255 224 220 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 586 4 159 4 075 3 451 2 946 2 959 2 822 2 391 2 082 2 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 291 1 314 1 385 1 069 930 1 011 953 942 809 877
Utdelning till aktieägare 0 0 100 200 100 100 100 100 100 90
Omsättning 14 054 18 559 21 037 14 709 12 372 16 819 10 515 11 176 11 107 13 249
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 13 12 11 11 11 9 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 186 1 095 1 006 1 226 1 090 1 528 927 1 217 1 234 1 194
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 501 423 380 358 392 371 399 351 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 684 1 333 1 566 606 950 501 313 301 401 457
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,31% -7,91% -11,05% 22,66% -28,67% 64,96% -6,97% -1,36% -15,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,83% 6,04% 13,23% 9,49% 19,66% 7,63% 7,04% 6,15% 9,08% 10,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,99% 8,95% 11,36% 3,51% 7,16% 2,37% 2,35% 2,13% 3,19% 3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,70% 13,19% 10,93% 41,40% 41,61% 33,44% 48,97% 40,64% 34,56% 32,33%
Rörelsekapital/omsättning 4,64% -1,17% 3,22% 20,64% 23,16% 12,94% 19,58% 21,18% 19,64% 13,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,23% 22,54% 31,71% 50,22% 56,50% 37,29% 51,51% 44,67% 42,73% 40,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,69% 47,63% 45,09% 104,44% 118,47% 102,08% 108,02% 175,67% 177,76% 179,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...