Visa allt om Bokomp AB
Visa allt om Bokomp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 479 1 907 1 627 2 198 2 157 1 935 2 003 2 112 1 866 1 882
Övrig omsättning 27 9 77 140 137 - 48 138 62 192
Rörelseresultat (EBIT) 459 325 317 609 384 513 303 304 150 -70
Resultat efter finansnetto 460 325 317 610 356 514 303 304 159 142
Årets resultat 354 248 244 716 195 351 302 275 145 165
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 500 500 830 845 900 453 479
Omsättningstillgångar 1 048 1 042 1 032 1 756 1 496 1 257 1 471 1 318 1 580 1 493
Tillgångar 2 048 2 042 2 032 2 256 1 996 2 087 2 316 2 218 2 033 1 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 954 1 836 1 870 1 922 1 366 1 458 1 107 992 907 962
Obeskattade reserver 0 0 0 0 309 219 185 305 378 412
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 205 161 334 321 409 1 025 920 748 598
Skulder och eget kapital 2 048 2 042 2 032 2 256 1 996 2 087 2 316 2 218 2 033 1 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 421 417 381 370 375 311 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 404 586 276 378 57 92 330 329 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 221 265 340 339 239 282 335 312 320
Utdelning till aktieägare 236 237 282 296 160 287 0 188 190 200
Omsättning 2 506 1 916 1 704 2 338 2 294 1 935 2 051 2 250 1 928 2 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 479 1 907 814 1 099 1 079 1 935 1 002 1 056 622 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 648 435 527 577 685 366 525 319 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 459 325 317 609 384 528 340 357 202 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,99% 17,21% -25,98% 1,90% 11,47% -3,39% -5,16% 13,18% -0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,46% 15,96% 15,60% 27,04% 19,24% 24,63% 13,13% 13,71% 7,97% 7,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,56% 17,09% 19,48% 27,75% 17,80% 26,56% 15,18% 14,39% 8,68% 8,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,91% 73,99% 85,00% 83,21% 85,72% 85,58% 74,24% 79,59% 80,87% 73,80%
Rörelsekapital/omsättning 38,48% 43,89% 53,53% 64,70% 54,47% 43,82% 22,27% 18,84% 44,59% 47,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,41% 89,91% 92,03% 85,20% 79,85% 77,59% 53,69% 54,86% 58,00% 63,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 114,89% 508,29% 640,99% 525,75% 466,04% 307,33% 143,51% 143,26% 211,23% 249,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...