Visa allt om Sista versen 23893 AB
Visa allt om Sista versen 23893 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 284 6 995 6 139 6 984 7 064 7 463 5 779 6 446 5 802 5 443
Övrig omsättning 1 768 59 97 178 175 24 23 123 150 47
Rörelseresultat (EBIT) 1 780 252 282 522 600 410 709 821 696 811
Resultat efter finansnetto 1 844 250 297 537 593 373 661 754 592 685
Årets resultat 2 176 268 248 382 390 248 405 446 278 333
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 1 596 1 619 1 756 1 859 2 134 2 153 2 364 2 611 2 774
Omsättningstillgångar 5 510 3 587 3 523 3 326 2 671 2 299 2 339 2 055 1 601 1 869
Tillgångar 5 910 5 184 5 142 5 082 4 530 4 433 4 493 4 418 4 212 4 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 390 3 314 3 146 2 998 2 616 2 226 1 978 1 773 1 327 1 100
Obeskattade reserver 0 939 1 039 1 065 1 054 1 000 975 874 749 553
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 250 750 791 1 223 2 000
Kortfristiga skulder 520 931 957 1 019 859 958 789 981 913 989
Skulder och eget kapital 5 910 5 184 5 142 5 082 4 530 4 433 4 493 4 418 4 212 4 643
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 427 556 499 774 621 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 050 1 695 1 674 1 921 1 339 1 449 917 1 075 816 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 557 754 692 769 719 831 626 726 591 454
Utdelning till aktieägare 4 970 0 100 100 0 0 0 200 0 52
Omsättning 6 052 7 054 6 236 7 162 7 239 7 487 5 802 6 569 5 952 5 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 7 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 714 1 166 1 023 1 164 1 177 1 066 963 921 967 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 268 409 395 449 418 410 345 372 347 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 780 344 376 649 823 710 959 1 076 949 1 050
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,76% 13,94% -12,10% -1,13% -5,35% 29,14% -10,35% 11,10% 6,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,29% 4,90% 5,87% 10,67% 13,47% 9,32% 15,94% 18,88% 16,76% 17,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,16% 3,63% 4,92% 7,76% 8,64% 5,53% 12,39% 12,94% 12,17% 14,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,96% 47,65% 52,26% 54,07% 53,34% 55,18% 59,51% 60,33% 55,64% 55,81%
Rörelsekapital/omsättning 116,48% 37,97% 41,80% 33,03% 25,65% 17,97% 26,82% 16,66% 11,86% 16,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,20% 78,06% 76,94% 74,44% 74,90% 66,84% 60,02% 54,37% 44,31% 32,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 059,62% 342,21% 319,02% 290,19% 259,37% 203,65% 242,97% 170,64% 134,39% 175,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...