Visa allt om Elenfors Svensson Dahlgren Görsjö Konsult Aktiebolag
Visa allt om Elenfors Svensson Dahlgren Görsjö Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 299 112 424 911 3 211 3 872 3 758 7 575 7 717
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 254 64 230 55 161 331 912 1 497 1 415
Resultat efter finansnetto -30 263 76 239 84 185 338 988 1 586 1 466
Årets resultat 98 399 274 335 75 89 171 526 848 776
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 17 44 82 129 101
Omsättningstillgångar 1 259 1 510 1 616 1 749 1 699 2 122 2 400 2 302 3 540 3 380
Tillgångar 1 259 1 510 1 616 1 749 1 699 2 139 2 444 2 384 3 669 3 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 953 1 014 776 662 470 536 577 711 996 1 548
Obeskattade reserver 294 450 700 978 1 197 1 220 1 170 1 081 833 433
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 45 141 108 32 384 697 591 1 841 1 500
Skulder och eget kapital 1 259 1 510 1 616 1 749 1 699 2 139 2 444 2 384 3 669 3 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 36 36 33 191 1 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 496 1 553 2 026 1 910 2 958 2 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 173 588 784 728 1 088 1 349
Utdelning till aktieägare 160 160 160 160 143 140 130 306 810 1 400
Omsättning 6 299 112 424 911 3 211 3 872 3 758 7 575 7 717
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 2 4 5 5 8 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 456 803 774 752 947 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 336 548 573 537 536 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 254 64 230 72 188 370 959 1 552 1 458
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,99% 166,96% -73,58% -53,46% -71,63% -17,07% 3,03% -50,39% -1,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,30% 17,48% 4,76% 13,66% 4,94% 8,74% 13,83% 41,44% 43,28% 42,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -483,33% 88,29% 68,75% 56,37% 9,22% 5,82% 8,73% 26,29% 20,96% 19,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20 783,33% 489,97% 1 316,96% 387,03% 182,99% 54,13% 43,98% 45,53% 22,43% 24,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,91% 90,40% 81,81% 79,06% 79,59% 67,09% 58,89% 62,47% 43,49% 53,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 491,67% 3 355,56% 1 146,10% 1 619,44% 5 309,38% 552,60% 344,33% 389,51% 192,29% 225,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...