Visa allt om EMventure AB
Visa allt om EMventure AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 860 622 579 482 506 513 705 649 708 362
Övrig omsättning 103 208 152 57 57 - 20 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 173 108 107 7 31 -52 -10 72 -1 89
Resultat efter finansnetto 152 83 77 -28 -3 -69 -10 72 -1 86
Årets resultat 88 64 76 -28 -3 -39 4 25 6 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 790 877 885 883 687 701 319 118 82 47
Omsättningstillgångar 384 201 196 141 398 327 96 135 122 164
Tillgångar 1 174 1 078 1 081 1 024 1 085 1 029 416 253 205 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 226 163 86 115 118 158 153 128 122
Obeskattade reserver 38 0 0 0 0 0 30 45 8 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 363 420 483 540 600 600 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 458 431 435 398 371 311 228 55 69 71
Skulder och eget kapital 1 174 1 078 1 081 1 024 1 085 1 029 416 253 205 211
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 75 200 180 168 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 115 115 61 126 43 40 0 8 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 33 30 16 35 36 75 57 58 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 963 830 731 539 563 513 725 669 708 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 430 311 290 482 506 513 353 325 354 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 97 85 77 105 181 215 177 130 134 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 261 189 178 35 60 -19 23 99 22 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,26% 7,43% 20,12% -4,74% -1,36% -27,23% 8,63% -8,33% 95,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,74% 10,02% 9,90% 0,78% 3,23% -4,57% -2,40% 28,46% -0,49% 42,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,12% 17,36% 18,48% 1,66% 6,92% -9,16% -1,42% 11,09% -0,14% 24,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,56% 71,38% 81,87% 87,55% 89,92% 87,13% 89,93% 91,37% 88,70% 82,04%
Rörelsekapital/omsättning -8,60% -36,98% -41,28% -53,32% 5,34% 3,12% -18,72% 12,33% 7,49% 25,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,36% 20,96% 15,08% 8,40% 10,60% 11,47% 43,30% 73,58% 65,25% 63,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,84% 46,64% 45,06% 35,43% 107,28% 105,14% 42,11% 245,45% 176,81% 230,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...