Visa allt om Proventum AB
Visa allt om Proventum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 075 14 721 14 484 14 203 13 971 13 744 13 315 13 073 12 704 0
Övrig omsättning 289 97 80 40 - 13 - - - 12 783
Rörelseresultat (EBIT) 4 732 4 344 4 843 4 557 4 544 4 774 4 362 4 401 4 989 5 754
Resultat efter finansnetto 4 217 3 720 3 360 2 419 1 993 2 220 3 075 3 397 749 1 323
Årets resultat 3 160 2 769 2 495 2 265 836 1 488 1 966 2 503 384 792
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 638 109 775 112 338 114 914 117 957 121 015 123 810 126 936 129 868 132 681
Omsättningstillgångar 18 263 15 948 14 283 11 205 8 988 8 913 8 778 7 632 5 990 5 258
Tillgångar 124 900 125 723 126 621 126 119 126 945 129 928 132 588 134 569 135 858 137 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 728 32 568 33 799 27 549 27 128 28 136 28 492 28 371 27 712 27 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 5 756 5 911 6 067 6 222 6 378 6 533 6 689
Långfristiga skulder 90 763 90 763 90 763 90 763 89 075 91 325 93 575 95 825 98 075 100 325
Kortfristiga skulder 2 410 2 392 2 060 2 052 4 184 4 400 4 298 3 995 3 538 3 751
Skulder och eget kapital 124 900 125 723 126 621 126 119 126 945 129 928 132 588 134 569 135 858 137 938
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 819 749 615 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 989 1 722 1 491 1 456 1 330 414 278 218 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 826 738 674 665 600 590 415 329 312
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0
Omsättning 15 364 14 818 14 564 14 243 13 971 13 757 13 315 13 073 12 704 12 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 769 3 680 4 828 4 734 4 657 4 581 4 438 4 358 6 352 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 722 842 745 733 668 640 522 682 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 870 7 581 7 945 7 600 7 602 7 985 7 522 7 563 8 105 8 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,40% 1,64% 1,98% 1,66% 1,65% 3,22% 1,85% 2,90% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,79% 3,48% 3,92% 3,72% 3,72% 3,83% 3,35% 3,30% 3,79% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,40% 29,69% 34,24% 33,04% 33,83% 36,17% 33,34% 33,93% 40,53% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 105,16% 92,09% 84,39% 64,44% 34,39% 32,84% 33,65% 27,82% 19,30% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,40% 25,90% 26,69% 21,84% 21,75% 21,66% 21,49% 21,08% 20,40% 19,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 757,80% 666,72% 693,35% 546,05% 214,82% 202,57% 204,23% 191,04% 169,30% 140,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...