Visa allt om BRING CITYMAIL SWEDEN AB
Visa allt om BRING CITYMAIL SWEDEN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 193 595 1 024 477 952 958 813 652 780 162 770 831 762 733 730 820 738 495 670 093
Övrig omsättning 163 812 135 592 124 226 497 498 2 091 568 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 661 -47 430 -50 217 -45 538 -65 791 -94 033 -104 802 -161 771 -128 749 4 206
Resultat efter finansnetto -48 672 -53 949 -47 286 -43 159 -63 765 -91 012 -101 483 -159 263 -128 879 6 446
Årets resultat -48 672 -53 949 -36 666 -38 757 -40 642 -78 625 -84 632 -150 901 -94 241 4 004
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 736 36 369 28 539 44 326 53 077 67 915 80 106 89 660 137 577 99 248
Omsättningstillgångar 221 940 179 021 149 759 148 168 197 603 146 160 161 814 201 825 208 512 165 435
Tillgångar 275 676 215 390 178 298 192 494 250 680 214 075 241 920 291 485 346 089 264 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 232 10 904 29 853 66 519 89 668 49 288 93 200 60 612 140 761 157 962
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 5 201 2 788 3 799
Långfristiga skulder 9 658 9 658 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 786 194 828 148 445 125 975 161 012 164 787 148 720 225 672 202 540 102 922
Skulder och eget kapital 275 676 215 390 178 298 192 494 250 680 214 075 241 920 291 485 346 089 264 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 263 2 424 2 246 2 370 5 151 2 581 2 512 2 196 1 975 1 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 393 096 339 383 314 212 445 472 431 124 431 438 435 922 426 274 424 667 337 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 148 289 120 146 101 004 133 048 131 164 127 179 128 983 127 938 138 273 122 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 357 407 1 160 069 1 077 184 814 149 780 660 772 922 763 301 730 820 738 495 670 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 424 1 239 1 199 1 773 1 740 1 774 1 834 1 950 1 547 1 325
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 838 827 795 459 448 435 416 375 477 506
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 381 357 334 332 325 316 295 374 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 889 -35 181 -39 834 -24 280 -39 693 -64 487 -76 173 -125 205 -89 424 27 820
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,51% 7,50% 17,12% 4,29% 1,21% 1,06% 4,37% -1,04% 10,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,56% -24,91% -26,35% -22,23% -25,04% -42,02% -41,61% -54,05% -36,85% 2,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,06% -5,24% -4,93% -5,26% -8,05% -11,67% -13,20% -21,56% -17,27% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,92% -1,54% 0,14% 2,73% 4,69% -2,42% 1,72% -3,26% 0,81% 9,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,35% 5,06% 16,74% 34,56% 35,77% 23,02% 38,53% 20,79% 40,67% 59,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,43% 91,89% 100,89% 117,62% 122,73% 88,70% 108,80% 89,43% 102,95% 160,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...