Visa allt om Helma Sport AB
Visa allt om Helma Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 598 988 851 408 536 357 686 946 778 1 108
Övrig omsättning - 30 1 1 - 31 - 3 9 496
Rörelseresultat (EBIT) 303 264 240 18 7 28 -133 121 135 142
Resultat efter finansnetto 303 263 239 15 8 21 -145 105 132 202
Årets resultat 232 205 133 8 3 20 -44 49 71 144
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 50 76 24 5 183 436 532 311 422
Omsättningstillgångar 354 527 351 259 263 190 90 194 144 146
Tillgångar 489 577 427 283 267 373 527 727 455 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 363 258 125 117 215 194 238 229 248
Obeskattade reserver 60 60 60 0 0 0 0 101 71 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 117 178 0 133
Kortfristiga skulder 83 153 108 157 150 159 215 210 155 151
Skulder och eget kapital 489 577 427 283 267 373 527 727 455 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 283 123 401 388 288 91
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 132 534 284 159 0 0 0 0 0 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 144 106 93 126 74 198 226 131 4
Utdelning till aktieägare 200 150 100 0 0 100 0 0 40 90
Omsättning 598 1 018 852 409 536 388 686 949 787 1 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 299 494 426 204 268 179 343 473 389 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 82 340 208 138 205 104 313 322 249 84
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 303 264 244 20 9 60 -73 162 137 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,47% 16,10% 108,58% -23,88% 50,14% -47,96% -27,48% 21,59% -29,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,96% 45,75% 56,21% 6,36% 2,62% 7,77% -24,86% 16,64% 29,67% 40,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,67% 26,72% 28,20% 4,41% 1,31% 8,12% -19,10% 12,79% 17,35% 20,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,16% 100,00% 98,47% 95,10% 93,84% 93,28% 97,96% 93,13% 89,97% 26,35%
Rörelsekapital/omsättning 45,32% 37,85% 28,55% 25,00% 21,08% 8,68% -18,22% -1,69% -1,41% -0,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,33% 71,02% 71,38% 44,17% 43,82% 57,64% 36,81% 42,74% 61,56% 48,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 426,51% 344,44% 325,00% 164,97% 175,33% 116,98% 38,14% 85,24% 72,90% 52,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...