Visa allt om BrodyrBolaget i Valbo AB
Visa allt om BrodyrBolaget i Valbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 214 1 127 1 192 1 273 1 491 1 551 1 445 1 405 1 523 1 367
Övrig omsättning 106 7 63 - - - 20 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 122 100 -220 -53 250 105 -67 11 74
Resultat efter finansnetto 23 120 95 -224 -55 239 87 -99 -34 32
Årets resultat 16 87 54 -48 35 50 14 -1 3 20
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 35 90 176 282 404 587 772 956
Omsättningstillgångar 446 464 336 348 427 473 426 350 354 495
Tillgångar 446 464 371 437 603 755 830 937 1 126 1 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 232 225 171 244 259 209 194 196 193
Obeskattade reserver 41 41 35 0 176 282 113 46 146 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 149 163 285 448
Kortfristiga skulder 247 191 110 266 183 209 360 534 500 625
Skulder och eget kapital 446 464 371 437 603 755 830 937 1 126 1 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 310 225 150 125 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 636 405 483 589 689 243 245 425 447 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 171 104 175 234 274 225 207 276 240 181
Utdelning till aktieägare 50 90 80 0 25 50 0 0 0 0
Omsättning 1 320 1 134 1 255 1 273 1 491 1 551 1 465 1 405 1 528 1 367
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 607 564 596 637 746 776 723 703 762 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 261 334 415 414 310 287 405 394 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 157 155 -134 53 372 289 117 195 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,72% -5,45% -6,36% -14,62% -3,87% 7,34% 2,85% -7,75% 11,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,61% 26,29% 27,22% -50,34% -8,79% 33,11% 12,65% -7,15% 0,98% 5,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,06% 10,83% 8,47% -17,28% -3,55% 16,12% 7,27% -4,77% 0,72% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,29% 91,75% 89,93% 85,31% 86,79% 87,11% 82,21% 89,82% 86,67% 86,61%
Rörelsekapital/omsättning 16,39% 24,22% 18,96% 6,44% 16,36% 17,02% 4,57% -13,10% -9,59% -9,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,60% 56,89% 68,01% 39,13% 61,98% 61,83% 35,21% 24,24% 26,74% 22,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,56% 196,86% 240,91% 104,89% 196,72% 193,78% 100,28% 50,37% 54,20% 60,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...