Visa allt om Bengt Berglunds Åkeri AB
Visa allt om Bengt Berglunds Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 870 3 817 3 293 3 940 3 779 3 740 2 984 2 797 2 834 2 569
Övrig omsättning - 17 466 - 9 15 2 - 123 257
Rörelseresultat (EBIT) 104 48 412 225 241 390 213 360 567 338
Resultat efter finansnetto 73 14 319 161 114 270 118 249 443 204
Årets resultat 32 64 32 21 11 52 54 26 45 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 478 4 404 5 009 2 412 3 111 3 559 4 234 1 926 2 069 2 345
Omsättningstillgångar 894 580 764 845 744 731 608 547 476 425
Tillgångar 4 372 4 984 5 772 3 257 3 855 4 290 4 842 2 473 2 545 2 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 438 374 343 321 360 309 279 279 233
Obeskattade reserver 1 416 1 376 1 426 1 140 1 000 900 700 659 450 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 241 1 788 2 384 733 1 413 1 922 2 790 726 709 1 359
Kortfristiga skulder 1 243 1 381 1 587 1 041 1 120 1 108 1 043 809 1 108 1 106
Skulder och eget kapital 4 372 4 984 5 772 3 257 3 855 4 290 4 842 2 473 2 545 2 770
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 280 235 229 228 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 837 805 613 650 666 372 338 348 344 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 349 317 277 285 289 282 254 267 253 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 25 25 0
Omsättning 3 870 3 834 3 759 3 940 3 788 3 755 2 986 2 797 2 957 2 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 290 1 272 1 647 1 970 1 890 1 870 1 492 1 399 1 417 1 285
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 381 454 479 487 471 419 428 420 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 015 953 1 254 948 948 1 065 735 701 901 702
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,39% 15,91% -16,42% 4,26% 1,04% 25,34% 6,69% -1,31% 10,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 2,37% 7,69% 7,65% 6,46% 9,28% 4,40% 14,56% 22,28% 12,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,54% 3,09% 13,48% 6,32% 6,59% 10,64% 7,14% 12,87% 20,01% 13,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,11%
Rörelsekapital/omsättning -9,02% -20,99% -24,99% -4,97% -9,95% -10,08% -14,58% -9,37% -22,30% -26,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,04% 30,32% 25,75% 36,33% 27,44% 23,85% 17,04% 30,47% 23,69% 10,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,92% 42,00% 48,14% 81,17% 66,43% 65,97% 58,29% 67,61% 42,96% 38,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...