Visa allt om Roslagens Trafikskola Aktiebolag
Visa allt om Roslagens Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 731 5 347 5 787 6 240 5 817 5 311 5 248 4 599 4 407 4 118
Övrig omsättning 258 369 207 170 317 148 362 33 28 60
Rörelseresultat (EBIT) 325 193 173 247 419 179 544 197 614 237
Resultat efter finansnetto 291 141 101 172 323 78 442 84 489 106
Årets resultat 187 242 234 128 128 223 344 100 293 89
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 030 3 784 3 698 4 147 4 176 3 916 4 285 4 063 4 404 4 260
Omsättningstillgångar 797 872 1 165 998 785 1 570 1 089 991 1 186 804
Tillgångar 4 827 4 656 4 863 5 146 4 961 5 486 5 374 5 054 5 590 5 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 675 1 488 1 347 1 112 985 1 849 1 627 1 290 1 190 897
Obeskattade reserver 456 406 577 776 780 635 862 891 953 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 767 1 817 1 867 1 917 2 000 2 000 2 000 2 000 2 388 2 666
Kortfristiga skulder 928 945 1 073 1 340 1 197 1 002 886 872 1 059 626
Skulder och eget kapital 4 827 4 656 4 863 5 146 4 961 5 486 5 374 5 054 5 590 5 064
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 105 486 382 441 384 360 319 366 226 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 766 1 915 2 394 2 471 2 143 2 074 1 964 1 841 1 555 1 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 589 690 814 855 771 733 718 700 572 539
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 8 0 0
Omsättning 4 989 5 716 5 994 6 410 6 134 5 459 5 610 4 632 4 435 4 178
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 10 8 8 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 676 594 643 624 727 664 656 575 630 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 345 404 378 413 399 377 348 337 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 681 576 660 714 893 633 932 589 836 592
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,52% -7,60% -7,26% 7,27% 9,53% 1,20% 14,11% 4,36% 7,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,75% 4,15% 3,58% 4,80% 8,45% 3,28% 10,12% 3,96% 11,22% 4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,89% 3,61% 3,01% 3,96% 7,20% 3,39% 10,37% 4,35% 14,23% 5,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 72,94% 78,18% 100,00% 75,43% 76,41% 76,91% 80,43% 84,25% 84,34%
Rörelsekapital/omsättning -2,77% -1,37% 1,59% -5,48% -7,08% 10,69% 3,87% 2,59% 2,88% 4,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,07% 38,76% 36,95% 32,72% 31,44% 42,23% 42,10% 38,22% 33,56% 30,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,88% 92,28% 108,57% 74,48% 65,58% 156,69% 122,91% 113,65% 111,99% 128,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...