Visa allt om Ulrich & CO AB
Visa allt om Ulrich & CO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 212 408 483 1 801 1 754 1 794 1 389 1 494 1 217 1 084
Övrig omsättning 34 76 53 166 65 63 64 86 59 41
Rörelseresultat (EBIT) 277 -535 -621 713 679 533 381 325 163 7
Resultat efter finansnetto 322 32 -116 824 416 595 379 417 207 454
Årets resultat 248 4 3 527 148 375 210 237 67 339
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 202 2 176 2 088 2 503 2 403 2 701 2 396 2 301 2 010 1 034
Omsättningstillgångar 862 840 1 052 1 148 754 408 350 384 536 358
Tillgångar 3 065 3 016 3 140 3 651 3 156 3 109 2 746 2 685 2 546 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 503 1 405 1 551 1 748 1 371 1 323 1 047 938 776 783
Obeskattade reserver 625 621 621 821 663 529 412 320 226 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 750 700 760 820 880 940 1 000 1 000 0
Kortfristiga skulder 187 240 268 322 302 377 347 428 544 446
Skulder och eget kapital 3 065 3 016 3 140 3 651 3 156 3 109 2 746 2 685 2 546 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 47 169 125 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 434 451 410 436 465 276 269 269 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 119 134 126 150 157 118 158 148 153
Utdelning till aktieägare 150 150 150 200 150 100 100 100 75 75
Omsättning 1 246 484 536 1 967 1 819 1 857 1 453 1 580 1 276 1 125
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 606 204 161 600 585 598 463 498 406 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 326 282 198 181 198 209 153 208 191 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 299 -519 -591 746 704 558 407 337 175 21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 197,06% -15,53% -73,18% 2,68% -2,23% 29,16% -7,03% 22,76% 12,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,00% 1,99% 7,01% 23,36% 21,58% 20,68% 15,26% 17,02% 8,84% 32,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,81% 14,71% 45,55% 47,36% 38,83% 35,84% 30,17% 30,59% 18,49% 42,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,60% 97,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,69% 147,06% 162,32% 45,86% 25,77% 1,73% 0,22% -2,95% -0,66% -8,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,94% 62,65% 64,82% 65,42% 58,92% 55,09% 49,19% 43,72% 36,87% 64,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 423,53% 349,17% 392,54% 356,52% 249,67% 108,22% 100,86% 89,72% 98,53% 80,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...