Visa allt om Donald Davies & Partners AB
Visa allt om Donald Davies & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 92 702 89 375 103 157 105 324 90 381 74 783 60 877 72 948 76 415 49 041
Övrig omsättning - - 35 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -526 844 1 247 941 -211 1 359 -141 984 2 188 1 226
Resultat efter finansnetto -529 844 1 257 953 -188 1 360 -139 1 017 2 287 1 278
Årets resultat -224 610 886 406 -233 926 -179 647 1 591 1 000
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 296 329 350 307 273 332 398 221 144
Omsättningstillgångar 13 349 8 361 7 640 6 343 4 350 5 817 4 007 5 046 6 072 4 143
Tillgångar 13 611 8 657 7 970 6 693 4 656 6 090 4 340 5 444 6 293 4 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 536 3 761 3 151 2 265 1 856 2 702 1 760 2 217 2 736 1 794
Obeskattade reserver 0 305 305 305 0 0 0 4 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 074 4 591 4 513 4 123 2 801 3 388 2 580 3 224 3 553 2 490
Skulder och eget kapital 13 611 8 657 7 970 6 693 4 656 6 090 4 340 5 444 6 293 4 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 555 543 597 565 537 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 947 1 575 1 732 1 785 934 936 1 111 834 599 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 886 739 765 770 577 559 656 536 362 260
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 668 0 293 1 196 663
Omsättning 92 702 89 375 103 192 105 324 90 381 74 783 60 877 72 948 76 415 49 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 540 22 344 25 789 26 331 22 595 24 928 15 219 18 237 25 472 24 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 604 643 662 534 692 590 486 507 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -492 878 1 281 990 -151 1 418 -75 1 087 2 262 1 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,72% -13,36% -2,06% 16,53% 20,86% 22,84% -16,55% -4,54% 55,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,85% 9,82% 15,86% 14,24% -3,97% 22,33% -3,18% 18,90% 36,34% 29,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,57% 0,95% 1,23% 0,90% -0,20% 1,82% -0,23% 1,41% 2,99% 2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% 4,22% 3,03% 2,11% 1,71% 3,25% 2,34% 2,50% 3,30% 3,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,98% 46,19% 42,52% 37,20% 39,86% 44,37% 40,55% 40,78% 43,52% 41,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,39% 181,79% 168,91% 153,24% 154,19% 171,34% 153,57% 155,12% 168,76% 163,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...