Visa allt om Noshjulet AB
Visa allt om Noshjulet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 896 981 3 293 1 534 557 257 265 326 562 950
Övrig omsättning - 1 260 7 327 8 61 263 44 483
Rörelseresultat (EBIT) -127 50 604 356 38 6 55 209 118 844
Resultat efter finansnetto 619 211 642 373 -59 -30 -205 745 -5 195 1 333
Årets resultat 606 281 369 313 -211 -33 -249 1 430 -3 006 1 029
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 38 50 279 334 500 1 913 2 151 1 960 13 074
Omsättningstillgångar 3 058 2 662 2 169 990 1 078 860 1 007 1 828 2 358 3 248
Tillgångar 3 094 2 699 2 219 1 269 1 412 1 359 2 920 3 979 4 318 16 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 636 1 531 1 249 880 567 777 810 2 059 629 3 636
Obeskattade reserver 279 279 431 267 297 249 249 330 1 230 1 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 0 0 0 0 0 0 0 3 810
Kortfristiga skulder 679 390 538 122 548 333 1 860 1 590 2 459 7 646
Skulder och eget kapital 3 094 2 699 2 219 1 269 1 412 1 359 2 920 3 979 4 318 16 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 112 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 519 421 0 - 0 0 83 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 163 132 0 - 0 0 25 40 8
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 896 982 3 553 1 541 884 265 326 589 606 1 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 0 - 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 896 491 1 647 - - - - 326 562 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 352 285 - - - - 108 162 36
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -127 50 641 411 103 67 115 270 118 1 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,66% -70,21% 114,67% 175,40% 116,73% -3,02% -18,71% -41,99% -40,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,53% 8,60% 29,20% 29,39% -3,47% 3,53% -5,00% 27,92% -92,15% 10,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 77,79% 23,65% 19,68% 24,32% -8,80% 18,68% -55,09% 340,80% -708,01% 180,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,01% 86,24% 48,10% 44,00% 59,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 265,51% 231,60% 49,53% 56,58% 95,15% 205,06% -321,89% 73,01% -17,97% -462,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,91% 64,79% 71,44% 85,76% 55,66% 70,68% 34,02% 57,86% 35,08% 27,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 450,37% 682,56% 403,16% 760,66% 196,72% 258,26% 54,14% 114,97% 95,89% 42,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...