Visa allt om Landy Vent International AB
Visa allt om Landy Vent International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 21 001 20 686 24 778 28 282 30 100 38 695 39 307 36 926 39 181 40 914
Övrig omsättning 1 763 1 620 26 78 85 130 1 014 74 22 155
Rörelseresultat (EBIT) 287 780 396 -209 -1 624 -2 824 786 1 796 1 207 1 886
Resultat efter finansnetto 310 601 270 55 -1 882 -1 667 508 1 486 667 1 391
Årets resultat 310 601 270 55 -781 57 555 1 030 402 700
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 108 536 691 1 547 988 1 448 7 432 7 906 8 727
Omsättningstillgångar 9 227 9 782 10 938 10 585 12 483 15 514 21 533 13 587 13 674 14 319
Tillgångar 9 227 9 891 11 475 11 275 14 030 16 502 22 982 21 019 21 580 23 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 724 4 414 3 813 3 560 3 505 4 285 4 228 5 673 6 043 5 641
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 100 2 827 3 121 3 080 3 017
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 240 4 570 1 176 705 1 234 1 763 4 729 5 370 5 172
Kortfristiga skulder 2 504 3 237 3 092 6 540 9 820 9 782 14 163 7 497 7 087 9 216
Skulder och eget kapital 9 227 9 891 11 475 11 275 14 030 16 502 22 982 21 019 21 580 23 046
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 062 714 835 555 1 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 3 114 4 013 4 500 6 211 6 980 9 673 8 970 9 520 8 790
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 305 1 535 1 701 2 288 2 859 3 579 3 344 3 841 4 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0
Omsättning 22 764 22 306 24 804 28 360 30 185 38 825 40 321 37 000 39 203 41 069
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 12 13 16 24 35 33 33 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 625 2 069 2 065 2 176 1 881 1 612 1 123 1 119 1 187 1 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 482 478 574 570 463 411 435 452 727
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 305 975 707 151 -1 249 -2 354 1 564 2 760 2 491 3 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,52% -16,51% -12,39% -6,04% -22,21% -1,56% 6,45% -5,76% -4,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,84% 8,91% 4,51% 2,56% -11,06% -8,13% 4,21% 8,77% 5,89% 8,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,13% 4,26% 2,09% 1,02% -5,16% -3,47% 2,46% 4,99% 3,24% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,68% 54,45% 53,52% 51,46% 49,56% 51,06% 66,70% 65,89% 60,30% 64,57%
Rörelsekapital/omsättning 32,01% 31,64% 31,67% 14,30% 8,85% 14,81% 18,75% 16,49% 16,81% 12,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,20% 44,63% 33,23% 31,57% 24,98% 30,88% 27,46% 37,93% 38,28% 33,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,31% 113,72% 137,77% 43,81% 42,23% 52,01% 70,12% 55,84% 65,27% 64,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...