Visa allt om JNPR Networks Sweden AB
Visa allt om JNPR Networks Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 61 716 69 181 70 165 76 258 81 887 88 933 79 387 66 777 78 179 79 224
Övrig omsättning 98 89 - 74 - 2 114 1 933 - 22
Rörelseresultat (EBIT) 3 015 3 348 2 785 3 445 6 339 8 551 3 764 5 781 6 123 4 295
Resultat efter finansnetto 2 938 3 378 2 798 3 447 6 386 8 558 3 733 5 845 6 095 4 366
Årets resultat 2 068 1 608 1 352 3 918 3 196 6 126 2 464 4 045 4 162 2 959
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 490 1 800 2 286 20 31 91 280 673 946 1 351
Omsättningstillgångar 55 732 56 788 52 400 58 383 54 825 47 327 50 269 31 776 30 878 24 351
Tillgångar 57 222 58 588 54 687 58 403 54 856 47 418 50 550 32 449 31 824 25 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 540 38 472 36 863 35 512 31 594 28 398 22 272 19 808 15 762 11 601
Obeskattade reserver 1 937 1 937 871 0 1 783 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 745 18 179 16 952 22 892 21 479 19 020 28 278 12 641 16 061 14 102
Skulder och eget kapital 57 222 58 588 54 687 58 403 54 856 47 418 50 550 32 449 31 824 25 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 32 297 36 851 32 665 38 773 43 699 47 954 33 758 34 450 40 209 43 869
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 16 975 19 177 18 055 19 688 20 436 25 150 29 608 16 070 17 769 18 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 814 69 270 70 165 76 332 81 887 88 935 79 501 68 710 78 179 79 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 25 24 26 29 32 24 24 24 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 683 2 767 2 924 2 933 2 824 2 779 3 308 2 782 3 257 3 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 157 2 256 2 118 2 266 2 240 2 071 2 582 2 120 2 427 3 012
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 699 3 847 2 971 3 456 6 398 8 741 4 270 6 070 6 528 4 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,79% -1,40% -7,99% -6,87% -7,92% 12,02% 18,88% -14,58% -1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,27% 5,76% 5,12% 5,90% 11,65% 18,12% 7,45% 18,05% 19,68% 16,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,89% 4,88% 3,99% 4,52% 7,81% 9,66% 4,74% 8,77% 8,01% 5,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,41% 55,81% 50,52% 46,54% 40,72% 31,83% 27,70% 28,66% 18,95% 12,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,49% 68,24% 68,65% 60,81% 59,99% 59,89% 44,06% 61,04% 49,53% 45,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 377,97% 312,38% 309,11% 255,04% 255,25% 248,83% 177,77% 251,37% 192,25% 172,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...