Visa allt om EMAB Sweden AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 128 561 67 314 70 968 66 236 57 305 27 162 37 663 41 901 41 041 32 571
Övrig omsättning 248 79 - - 86 410 - - 7 5
Rörelseresultat (EBIT) 808 2 627 3 428 4 864 3 768 -1 512 -647 178 341 -277
Resultat efter finansnetto 478 2 228 2 880 4 267 3 288 -1 828 -1 370 -469 -203 -850
Årets resultat 766 1 642 2 895 3 074 2 362 -1 327 -1 060 -403 -211 -681
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 956 15 369 17 317 18 657 20 541 22 834 14 594 12 694 13 606 14 957
Omsättningstillgångar 48 798 30 703 23 243 23 177 18 847 17 344 12 074 15 639 14 784 12 063
Tillgångar 87 754 46 072 40 560 41 834 39 388 40 178 26 668 28 333 28 390 27 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 178 19 895 18 254 16 860 13 786 11 425 7 752 7 412 7 814 3 098
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 483 2 312 2 380 2 809 2 462 1 539 1 386 1 696 1 753 1 745
Långfristiga skulder 11 270 8 026 9 356 11 331 13 016 14 975 9 875 9 400 8 935 14 063
Kortfristiga skulder 27 823 15 839 10 570 10 834 10 124 12 239 7 655 9 825 9 888 8 114
Skulder och eget kapital 87 754 46 072 40 560 41 834 39 388 40 178 26 668 28 333 28 390 27 020
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 300 - 0 0 1 347 706 731 863 738 609
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 18 579 11 440 11 099 10 420 8 257 4 700 6 716 6 911 6 498 5 822
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 8 236 4 424 4 383 4 224 3 951 2 324 3 142 3 211 2 788 2 747
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 128 809 67 393 70 968 66 236 57 391 27 572 37 663 41 901 41 048 32 576
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 30 32 30 29 20 27 30 29 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 857 2 244 2 218 2 208 1 976 1 358 1 395 1 397 1 415 1 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 724 548 520 523 474 389 401 377 346 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 015 4 832 6 068 7 457 6 492 342 991 1 712 1 995 1 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -5,15% 7,14% 15,59% 110,97% -27,88% -10,11% 2,10% 26,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,92% 5,70% 8,45% 11,63% 9,59% -3,75% -2,26% 0,67% 1,29% -1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,63% 3,90% 4,83% 7,34% 6,59% -5,54% -1,60% 0,45% 0,89% -0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,80% 40,73% 45,83% 47,81% 48,62% 46,45% 42,78% 41,64% 37,84% 39,76%
Rörelsekapital/omsättning 16,32% 22,08% 17,86% 18,63% 15,22% 18,79% 11,73% 13,88% 11,93% 12,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,62% 43,18% 45,00% 40,30% 35,00% 28,44% 29,07% 26,16% 27,52% 11,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,11% 94,15% 112,63% 129,70% 100,26% 74,01% 50,99% 75,57% 66,01% 62,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 253 3 544 4 013 8 335 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 5 - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -594 278 5 063 -76 3 -4 -4 0 0
Resultat efter finansnetto -47 -608 278 5 057 -90 0 15 -43 -3 -1 400
Årets resultat 1 -34 156 2 962 -70 0 15 99 -3 -1 400
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 050 14 050 14 050 14 050 14 050 14 050 14 050 14 050 17 050 8 050
Omsättningstillgångar 8 768 8 593 4 396 6 027 245 245 638 854 263 256
Tillgångar 22 818 22 643 18 446 20 077 14 295 14 295 14 688 14 904 17 313 8 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 393 21 392 15 427 15 271 12 308 12 308 13 809 13 794 13 297 8 300
Obeskattade reserver 756 756 1 330 1 260 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 250 520 750 4 000 0
Kortfristiga skulder 670 495 1 690 3 547 1 987 1 737 359 360 16 6
Skulder och eget kapital 22 818 22 643 18 446 20 077 14 295 14 295 14 688 14 904 17 313 8 306
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 1 300 1 695 0 1 177 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 1 224 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 849 984 871 1 000 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 253 3 544 4 018 8 335 0 3 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 253 3 544 4 013 8 335 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 166 2 806 2 273 2 558 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 -594 278 5 063 -76 3 -4 -4 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,43% -11,69% -51,85% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,21% -2,62% 1,51% 25,22% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,09% -16,76% 6,93% 60,74% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 359,43% 228,50% 67,43% 29,75% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,34% 97,08% 89,26% 80,96% 86,10% 86,10% 94,02% 92,55% 76,80% 99,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 308,66% 1 735,96% 260,12% 169,92% 12,33% 14,10% 177,72% 237,22% 1 643,75% 4 266,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...