Visa allt om Annalunda Teknik & Design AB
Visa allt om Annalunda Teknik & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 476 243 800 726 542 1 021 2 123 1 029 633 1 786
Övrig omsättning - - 6 33 - - 26 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 196 -20 152 18 12 -124 275 81 -40 237
Resultat efter finansnetto 191 -22 152 15 10 -127 272 79 -41 235
Årets resultat 112 13 91 3 5 1 162 64 0 120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 661 254 286 324 306 305 355 365 425 276
Omsättningstillgångar 459 372 458 338 286 255 639 543 203 495
Tillgångar 1 120 626 744 662 591 560 994 908 627 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 643 531 518 427 424 418 478 375 341 401
Obeskattade reserver 91 44 83 47 37 34 164 112 124 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 51 143 187 131 108 352 420 162 201
Skulder och eget kapital 1 120 626 744 662 591 560 994 908 627 771
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 227 - 0 358 126 200 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 0 102 0 58 357 371 178 19 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 0 31 71 18 110 229 96 76 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 60 30 60
Omsättning 476 243 806 759 542 1 021 2 149 1 029 633 1 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 476 - 800 726 542 511 1 062 515 633 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 50 - 147 284 45 231 499 204 285 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 12 190 51 36 -100 305 134 15 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 95,88% -69,62% 10,19% 33,95% -46,91% -51,91% 106,32% 62,56% -64,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,59% -3,19% 20,56% 2,72% 2,03% -22,14% 27,67% 9,03% -6,22% 30,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,39% -8,23% 19,12% 2,48% 2,21% -12,14% 12,95% 7,97% -6,16% 13,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,82% 77,78% 66,38% 70,94% 70,11% 77,77% 85,73% 82,99% 95,89% 93,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,00% 132,10% 39,38% 20,80% 28,60% 14,40% 13,52% 11,95% 6,48% 16,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,75% 90,31% 78,33% 69,73% 76,36% 79,12% 60,25% 50,18% 68,63% 67,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 450,00% 729,41% 320,28% 180,75% 218,32% 236,11% 177,56% 129,29% 125,31% 246,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...