Visa allt om Pro4u AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 131 576 95 231 80 318 85 250 108 669 122 991 7 242 4 219 2 776 2 357
Övrig omsättning 12 9 7 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 682 4 278 3 025 1 528 3 209 3 955 1 051 925 238 48
Resultat efter finansnetto 6 680 4 278 3 021 3 591 3 842 4 491 3 789 3 799 2 387 2 373
Årets resultat 4 870 2 855 2 338 3 206 3 191 3 686 3 685 3 580 2 271 2 354
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 28 28 2 104 78 2 436 2 539 2 128 2 157
Omsättningstillgångar 35 349 26 459 20 515 20 624 30 036 31 538 5 113 3 649 2 669 3 546
Tillgångar 35 377 26 487 20 543 20 626 30 140 31 616 7 549 6 188 4 797 5 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 397 3 331 2 771 3 532 5 725 6 084 5 153 3 977 3 003 5 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 139 282 387 387 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 980 23 156 17 772 17 094 24 415 25 393 2 114 1 824 1 407 243
Skulder och eget kapital 35 377 26 487 20 543 20 626 30 140 31 616 7 549 6 188 4 797 5 703
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 346 266 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 545 1 259 70 426 408 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 592 406 18 313 274 114
Utdelning till aktieägare 3 010 1 804 2 294 3 100 3 539 3 551 3 518 2 606 2 606 3 808
Omsättning 131 588 95 240 80 325 85 250 108 669 122 991 7 242 4 219 2 776 2 357
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 3 4 4 3 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 47 616 26 773 21 313 27 167 40 997 - 2 110 1 388 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 604 765 715 595 618 - 751 544 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 682 4 278 3 025 1 528 3 209 3 955 1 051 925 238 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,17% 18,57% -5,79% -21,55% -11,64% 1 598,30% 71,65% 51,98% 17,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,89% 16,15% 14,73% 17,45% 12,75% 14,26% 50,21% 61,39% 49,76% 41,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,08% 4,49% 3,77% 4,22% 3,54% 3,66% 52,33% 90,05% 85,99% 100,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,22% 9,97% 100,00% 100,00% 8,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,84% 3,47% 3,42% 4,14% 5,17% 5,00% 41,41% 43,26% 45,46% 140,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,08% 12,58% 13,49% 17,12% 18,99% 19,59% 71,17% 69,15% 68,55% 94,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,98% 114,26% 115,43% 120,65% 123,02% 124,20% 241,86% 200,05% 189,69% 1 459,26%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...