Visa allt om Lars Bergmark Försäkringskonsult AB
Visa allt om Lars Bergmark Försäkringskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 581 646 511 576 795 687 1 364 1 888 2 286 2 239
Övrig omsättning 18 23 28 28 90 28 22 10 18 29
Rörelseresultat (EBIT) -53 -138 -191 -150 3 -89 173 -316 283 388
Resultat efter finansnetto -49 -133 -182 -120 27 -87 223 -201 423 457
Årets resultat -49 -133 25 90 105 96 308 107 204 246
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 776 1 777 1 760 1 810 1 969 1 313 1 070 1 118 130 181
Omsättningstillgångar 827 1 014 1 098 1 355 1 497 2 289 2 920 3 312 4 406 4 057
Tillgångar 2 602 2 791 2 858 3 165 3 466 3 602 3 990 4 429 4 536 4 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 457 2 656 2 789 2 884 2 914 2 908 3 012 2 703 2 596 2 692
Obeskattade reserver 0 0 0 216 460 580 789 1 018 1 389 1 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 7 13 10 18 8 14 11 30 8
Kortfristiga skulder 138 128 56 55 74 106 175 696 521 276
Skulder och eget kapital 2 602 2 791 2 858 3 165 3 466 3 602 3 990 4 429 4 536 4 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 204 476 491 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 120 120 120 120 126 120 120 120 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 67 72 74 82 89 75 278 483 431 456
Utdelning till aktieägare 250 150 0 120 120 100 200 0 0 300
Omsättning 599 669 539 604 885 715 1 386 1 898 2 304 2 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 581 646 511 576 795 687 682 944 1 143 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 187 192 196 201 216 159 301 540 521 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 -133 -185 -93 61 -30 220 -267 334 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,06% 26,42% -11,28% -27,55% 15,72% -49,63% -27,75% -17,41% 2,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,88% -4,77% -6,37% -3,73% 0,81% -2,42% 5,64% -4,52% 9,37% 10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,43% -20,59% -35,62% -20,49% 3,52% -12,66% 16,50% -10,59% 18,59% 20,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,45% 94,13% 100,00% 91,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,59% 137,15% 203,91% 225,69% 178,99% 317,76% 201,25% 138,56% 169,95% 168,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,43% 95,16% 97,59% 96,15% 93,86% 92,60% 89,73% 77,58% 79,28% 84,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 492,75% 603,12% 1 558,93% 2 009,09% 1 685,14% 2 159,43% 1 668,57% 475,86% 845,68% 1 469,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...