Visa allt om Thores Svets & Smide AB
Visa allt om Thores Svets & Smide AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 001 4 573 4 471 5 340 5 159 5 515 4 901 5 144 5 359 4 744
Övrig omsättning 28 - 1 - 30 - - - 1 19
Rörelseresultat (EBIT) 351 -48 -85 172 116 666 519 46 676 486
Resultat efter finansnetto 318 -83 -127 170 71 616 470 -44 565 377
Årets resultat 265 1 17 137 34 332 262 8 298 201
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 011 1 022 1 119 1 217 1 315 1 226 1 272 1 364 1 440 1 503
Omsättningstillgångar 1 405 1 164 1 335 1 798 1 600 2 092 1 747 1 454 1 867 1 256
Tillgångar 2 416 2 186 2 454 3 015 2 915 3 318 3 019 2 818 3 307 2 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 627 686 769 782 1 049 867 705 847 600
Obeskattade reserver 319 346 434 589 613 595 440 330 393 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 583 618 687 760 822 888 956 1 024 1 092 1 160
Kortfristiga skulder 682 595 647 897 698 784 756 759 975 752
Skulder och eget kapital 2 416 2 186 2 454 3 015 2 915 3 318 3 019 2 818 3 307 2 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 272 320 349 323 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 60 - - 0
Löner till övriga anställda 1 809 1 828 1 571 1 573 1 413 980 900 892 693 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 679 641 566 574 507 405 361 404 375 340
Utdelning till aktieägare 200 0 60 100 150 302 150 100 150 50
Omsättning 5 029 4 573 4 472 5 340 5 189 5 515 4 901 5 144 5 360 4 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 834 762 894 1 068 1 290 1 379 1 225 1 286 1 340 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 433 439 441 487 425 399 425 352 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 448 49 13 271 215 746 611 147 773 588
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,36% 2,28% -16,27% 3,51% -6,46% 12,53% -4,72% -4,01% 12,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,53% -2,15% -3,42% 7,23% 4,19% 20,19% 17,29% 1,63% 20,44% 17,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,02% -1,03% -1,88% 4,08% 2,36% 12,15% 10,65% 0,89% 12,61% 10,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,21% 69,93% 59,99% 57,98% 53,01% 55,50% 59,13% 48,21% 54,04% 48,31%
Rörelsekapital/omsättning 14,46% 12,44% 15,39% 16,87% 17,48% 23,72% 20,22% 13,51% 16,64% 10,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,74% 41,03% 41,75% 39,90% 42,33% 44,83% 39,46% 33,45% 34,17% 28,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,85% 138,49% 144,36% 155,52% 162,89% 198,09% 161,51% 130,57% 157,23% 105,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...