Visa allt om Gräshandlarn i Bromma Aktiebolag
Visa allt om Gräshandlarn i Bromma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 351 1 463 1 576 1 078 1 099 1 226 1 304 1 075 1 130 1 308
Övrig omsättning - - - 2 31 - 1 - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 105 13 145 -63 71 19 192 -2 -47 69
Resultat efter finansnetto 107 14 145 -62 74 26 197 -1 -44 71
Årets resultat 83 39 85 19 49 19 116 -1 -15 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 50 70 90 9 21 41 63 55 93
Omsättningstillgångar 493 414 408 259 477 468 469 246 259 236
Tillgångar 556 464 478 349 485 489 511 309 314 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 481 398 359 274 255 249 305 189 190 205
Obeskattade reserver 0 0 36 0 87 81 81 38 38 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 66 83 75 143 159 124 82 85 56
Skulder och eget kapital 556 464 478 349 485 489 511 309 314 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 219 180 180 150 154 118 181
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 240 248 - - 0 0 0 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 87 83 78 62 63 55 46 52 54
Utdelning till aktieägare 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 351 1 463 1 576 1 080 1 130 1 226 1 305 1 075 1 130 1 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 351 1 463 1 576 1 078 1 099 1 226 1 304 1 075 1 130 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 329 332 297 243 246 213 198 225 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 33 165 -50 83 39 214 34 -20 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,66% -7,17% 46,20% -1,91% -10,36% -5,98% 21,30% -4,87% -13,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,24% 2,80% 30,33% -17,77% 15,26% 5,32% 38,36% -0,32% -14,01% 21,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,92% 0,89% 9,20% -5,75% 6,73% 2,12% 15,03% -0,09% -3,89% 5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,59% 44,91% 49,49% 59,09% 56,41% 54,73% 59,36% 46,70% 50,53% 44,88%
Rörelsekapital/omsättning 31,01% 23,79% 20,62% 17,07% 30,39% 25,20% 26,46% 15,26% 15,40% 13,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,51% 85,78% 80,98% 78,51% 65,80% 63,13% 71,37% 70,23% 69,22% 77,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 666,22% 627,27% 491,57% 345,33% 333,57% 294,34% 378,23% 300,00% 304,71% 421,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...