Visa allt om Hälso Teamet i Norrköping AB
Visa allt om Hälso Teamet i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 727 4 478 4 655 4 891 4 279 4 234 4 300 3 723 3 685 3 382
Övrig omsättning 501 386 430 492 181 179 144 133 154 203
Rörelseresultat (EBIT) -16 6 15 10 3 -54 63 164 124 240
Resultat efter finansnetto -25 -4 7 1 -9 -59 55 153 106 216
Årets resultat -25 -9 4 1 -9 -57 33 106 103 216
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 180 201 227 256 285 142 170 373 400
Omsättningstillgångar 477 558 612 541 1 444 927 453 295 610 422
Tillgångar 696 738 812 769 1 699 1 212 596 464 983 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 111 120 116 115 124 216 183 76 -27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 243 0 0 0 213 122 0 0 234 98
Kortfristiga skulder 367 626 692 653 1 371 966 379 281 672 751
Skulder och eget kapital 696 738 812 769 1 699 1 212 596 464 983 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 372 413 193 535 257 241 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 093 1 858 1 875 1 574 1 350 1 441 1 201 1 150 1 273 1 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 805 696 720 702 649 630 613 600 601 539
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Omsättning 5 228 4 864 5 085 5 383 4 460 4 413 4 444 3 856 3 839 3 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 6 8 7 13 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 675 560 582 611 713 529 614 286 263 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 329 331 340 413 290 347 157 157 156
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 26 42 38 33 -24 160 367 165 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,56% -3,80% -4,83% 14,30% 1,06% -1,53% 15,50% 1,03% 8,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,30% 0,81% 1,85% 1,43% 0,18% -4,46% 10,57% 35,56% 12,61% 29,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,34% 0,13% 0,32% 0,22% 0,07% -1,28% 1,47% 4,43% 3,36% 7,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,44% 89,57% 91,11% 91,96% 92,01% 89,99% 88,12% 89,28% 90,42% 92,25%
Rörelsekapital/omsättning 2,33% -1,52% -1,72% -2,29% 1,71% -0,92% 1,72% 0,38% -1,68% -9,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,50% 15,04% 14,78% 15,08% 6,77% 10,23% 36,24% 39,44% 7,73% -3,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,54% 76,04% 81,65% 76,11% 102,48% 91,61% 107,92% 97,51% 88,24% 54,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...