Visa allt om Aduno AB
Visa allt om Aduno AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 * 2007-08
Nettoomsättning 47 11 8 6 12 2 6 286 178 99
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -327 -211 -518 -182 -283 -358 -244 119 -21 -90
Resultat efter finansnetto 4 100 408 44 -318 -1 327 735 2 393 18 443 2 519 181
Årets resultat 4 059 49 -713 -373 -1 327 735 2 393 18 443 2 519 181
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 * 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 514 3 440 2 159 1 695 1 870 1 819 1 291 101 88 1 509
Omsättningstillgångar 22 007 17 908 19 213 19 262 19 348 20 542 20 845 21 869 5 819 1 622
Tillgångar 25 521 21 347 21 372 20 957 21 217 22 361 22 136 21 970 - 3 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 271 19 212 19 163 19 876 20 249 22 186 21 851 19 458 3 055 425
Obeskattade reserver 680 680 480 30 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 200 0 0 0 0 0 2 288 2 765 2 637
Kortfristiga skulder 1 571 255 1 729 1 051 968 176 285 224 83 69
Skulder och eget kapital 25 521 21 347 21 372 20 957 21 217 22 361 22 136 21 970 - 3 131
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 0 200 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 17 83 20 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 610 400 0 0 22
Omsättning 47 11 8 6 12 2 6 286 178 99
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 47 11 8 6 - - - 286 178 99
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 171 27 325 46 - - - 14 21 62
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -305 -191 -498 -157 -189 -339 -234 139 -10 -76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 327,27% 37,50% 33,33% -50,00% 500,00% -66,67% -97,90% 60,67% 79,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,07% 11,31% 12,00% 3,61% 2,85% 4,64% 10,82% 83,98% - 10,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8 727,66% 21 954,55% 32 062,50% 12 616,67% 5 033,33% 51 850,00% 39 933,33% 6 451,05% 1 500,00% 345,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43 480,85% 160 481,82% 218 550,00% 303 516,67% 153 166,67% 1 018 300,00% 342 666,67% 7 568,18% 3 222,47% 1 568,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,26% 92,48% 91,42% 94,95% 95,44% 99,22% 98,71% 88,57% - 13,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 400,83% 7 022,75% 1 111,22% 1 832,73% 1 998,76% 11 671,59% 7 314,04% 9 762,95% 7 010,84% 2 350,72%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...