Visa allt om M. Wikinger AB
Visa allt om M. Wikinger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 839 1 876 1 736 1 755 1 824 1 774 1 767 2 115 1 688 1 596
Övrig omsättning - - - - 4 - - 101 - -
Rörelseresultat (EBIT) 148 212 73 40 178 26 178 282 15 11
Resultat efter finansnetto 141 204 68 34 181 21 171 271 10 10
Årets resultat 140 134 90 48 112 7 110 104 12 44
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 380 272 369 513 327 404 475 289 310
Omsättningstillgångar 483 429 440 388 402 520 470 348 300 306
Tillgångar 754 809 712 757 915 847 874 823 589 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 252 218 228 280 268 370 260 156 244
Obeskattade reserver 219 260 232 284 320 297 289 274 152 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 122 48 74 103 0 15 61 29 0
Kortfristiga skulder 199 175 214 171 213 283 199 228 253 210
Skulder och eget kapital 754 809 712 757 915 847 874 823 589 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 372 372 378 396 364
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 535 617 520 552 586 184 180 206 148 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 249 262 227 242 254 239 235 251 238 248
Utdelning till aktieägare 200 100 100 100 100 100 110 0 0 100
Omsättning 1 839 1 876 1 736 1 755 1 828 1 774 1 767 2 216 1 688 1 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 920 938 868 878 912 - 884 1 058 844 798
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 468 406 418 428 - 412 452 413 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 288 339 198 184 341 170 308 421 158 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,97% 8,06% -1,08% -3,78% 2,82% 0,40% -16,45% 25,30% 5,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,63% 26,21% 10,39% 5,55% 20,22% 3,07% 20,37% 34,39% 2,55% 1,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,05% 11,30% 4,26% 2,39% 10,14% 1,47% 10,07% 13,38% 0,89% 0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,50% 89,04% 88,35%
Rörelsekapital/omsättning 15,44% 13,54% 13,02% 12,36% 10,36% 13,36% 15,34% 5,67% 2,78% 6,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,51% 56,22% 56,03% 57,77% 56,38% 57,48% 66,70% 55,56% 45,07% 58,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,17% 240,57% 200,93% 212,28% 171,36% 179,51% 230,65% 146,93% 115,81% 139,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...