Visa allt om Ewertssons Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Ewertssons Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 639 2 393 2 090 1 672 1 629 1 788 1 756 1 668 2 621 1 293
Övrig omsättning 45 - - - - - - 41 - 29
Rörelseresultat (EBIT) 364 342 161 -23 39 100 223 111 376 45
Resultat efter finansnetto 364 342 162 -23 43 102 221 108 360 32
Årets resultat 283 197 122 11 22 73 162 82 188 24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 30 0 0 4 18 64 137 191 212
Omsättningstillgångar 1 235 1 090 893 779 873 769 837 694 760 481
Tillgångar 1 536 1 120 893 779 877 787 900 831 951 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 643 546 425 413 462 539 437 455 267
Obeskattade reserver 153 153 66 62 100 89 89 89 97 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 0 0 0 0 0 0 0 92 197
Kortfristiga skulder 435 324 282 294 363 237 274 306 307 229
Skulder och eget kapital 1 536 1 120 893 779 877 787 900 831 951 693
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 676 644 595 581 679 582
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 805 816 780 750 18 12 11 11 13 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 416 418 406 389 361 308 255 249 289 228
Utdelning till aktieägare 300 180 100 0 0 70 150 60 100 0
Omsättning 2 684 2 393 2 090 1 672 1 629 1 788 1 756 1 709 2 621 1 322
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 320 1 197 1 045 836 815 894 878 834 1 311 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 630 597 573 532 491 443 432 494 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 413 349 161 -19 53 146 297 185 446 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,28% 14,50% 25,00% 2,64% -8,89% 1,82% 5,28% -36,36% 102,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,70% 30,54% 18,14% -2,82% 4,90% 12,96% 24,78% 13,60% 39,54% 6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,79% 14,29% 7,75% -1,32% 2,64% 5,70% 12,70% 6,77% 14,35% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,96% 82,37% 81,67% 86,78% 86,07% 81,43% 83,49% 82,73% 84,17% 97,06%
Rörelsekapital/omsättning 30,31% 32,01% 29,23% 29,01% 31,31% 29,75% 32,06% 23,26% 17,28% 19,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,40% 68,07% 66,91% 60,42% 55,50% 67,04% 67,18% 60,30% 55,19% 38,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,76% 305,86% 278,37% 226,19% 207,44% 270,89% 247,45% 175,49% 189,25% 86,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...