Visa allt om Xzakt Kundrelation AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 75 144 72 685 73 839 83 886 131 429 125 899 147 982 136 598 149 655 60 069
Övrig omsättning 2 601 1 607 125 292 34 653 308 71 351 1 874
Rörelseresultat (EBIT) -3 093 864 -959 24 873 21 988 21 264 40 283 41 480 53 354 15 819
Resultat efter finansnetto -3 127 722 -965 24 857 22 001 21 228 40 300 42 084 53 493 15 925
Årets resultat -127 1 782 -1 107 13 171 16 677 23 682 11 764 13 814 10 989 14
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 499 524 479 388 629 711 1 068 1 293 1 500 279
Omsättningstillgångar 49 832 97 385 49 811 64 618 79 704 109 618 114 057 40 177 60 657 20 065
Tillgångar 51 331 97 910 50 290 65 006 80 334 110 329 115 125 41 469 62 157 20 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 027 35 153 33 372 34 478 21 307 64 631 40 948 29 184 15 370 4 381
Obeskattade reserver 0 0 0 7 045 0 0 9 048 8 832 4 780 4 780
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 305 62 756 16 918 23 482 59 026 45 698 65 128 3 453 42 007 11 183
Skulder och eget kapital 51 331 97 910 50 290 65 006 80 334 110 329 115 125 41 469 62 157 20 344
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0
Omsättning 77 745 74 292 73 964 84 178 131 463 126 552 148 290 136 669 150 006 61 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 - 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 560 1 057 -708 25 169 22 387 21 824 40 960 42 031 53 635 15 901
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,38% -1,56% -11,98% -36,17% 4,39% -14,92% 8,33% -8,72% 149,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,03% 0,88% -1,91% 38,26% 27,43% 19,27% 35,01% 101,49% 86,07% 78,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,12% 1,19% -1,30% 29,65% 16,77% 16,89% 27,23% 30,81% 35,75% 26,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,62% 47,64% 44,55% 49,04% 15,73% 50,77% 33,06% 26,88% 12,46% 14,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,24% 35,90% 66,36% 61,49% 26,52% 58,58% 41,70% 86,99% 30,40% 38,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,62% 155,18% 294,43% 275,18% 135,03% 239,87% 175,13% 1 163,54% 144,40% 179,42%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...