Visa allt om Livsmedelsservice i Skara AB
Visa allt om Livsmedelsservice i Skara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 78 629 72 916 73 289 85 266 98 614 102 756 104 343 119 011 128 465 132 970
Övrig omsättning 292 281 726 40 72 774 212 325 - -
Rörelseresultat (EBIT) 391 -1 528 674 -231 -956 1 122 2 570 2 791 -1 165 -2 062
Resultat efter finansnetto -76 -1 482 823 -505 -1 088 960 2 348 2 387 -1 769 -2 414
Årets resultat 574 -1 082 823 -5 -931 892 2 259 2 387 -1 769 -2 414
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 708 2 513 2 009 946 1 125 1 077 651 697 795 1 056
Omsättningstillgångar 12 965 14 255 12 572 12 858 13 727 14 929 15 378 13 582 15 577 21 730
Tillgångar 15 672 16 768 14 581 13 804 14 852 16 006 16 029 14 279 16 372 22 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 483 909 1 991 1 168 1 173 2 105 2 213 -46 -2 433 -665
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 156 89 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 480 7 264 5 587 1 784 1 287 471 1 222 4 301 8 310 8 398
Kortfristiga skulder 6 710 8 595 7 004 10 853 12 392 13 274 12 505 10 024 10 495 15 052
Skulder och eget kapital 15 672 16 768 14 581 13 804 14 852 16 006 16 029 14 279 16 372 22 786
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 306 345 312 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 450 6 390 7 156 8 382 9 331 8 490 8 595 9 267 10 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 403 2 223 2 406 2 746 3 147 2 940 3 139 3 303 3 609
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 921 73 197 74 015 85 306 98 686 103 530 104 555 119 336 128 465 132 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 23 25 29 32 30 29 32 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 419 3 170 3 186 3 411 3 400 3 211 3 478 4 104 4 015 3 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 394 374 386 388 400 402 426 411 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 797 -1 160 1 018 85 -645 1 402 2 847 3 191 -756 -1 654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,84% -0,51% -14,05% -13,54% -4,03% -1,52% -12,32% -7,36% -3,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,65% -6,44% 8,44% -1,11% -5,74% 7,37% 16,51% 20,32% -5,80% -8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,53% -1,48% 1,68% -0,18% -0,86% 1,15% 2,54% 2,44% -0,74% -1,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,26% 20,79% 20,59% 19,04% 19,09% 21,46% 22,11% 20,49% 18,06% 18,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,96% 7,76% 7,60% 2,35% 1,35% 1,61% 2,75% 2,99% 3,96% 5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,46% 5,42% 13,65% 8,46% 7,90% 13,87% 14,22% -0,32% -14,86% -2,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,28% 96,43% 114,91% 71,62% 60,64% 65,51% 78,70% 87,09% 86,87% 93,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...