Visa allt om Jan Åke Jonsson Murning AB
Visa allt om Jan Åke Jonsson Murning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 495 5 441 3 543 4 319 4 688 3 795 3 357 2 902 4 072 4 932
Övrig omsättning - 1 2 - 8 - 34 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 300 -416 242 239 7 55 21 118 102
Resultat efter finansnetto 148 273 -447 211 202 -18 22 -10 62 62
Årets resultat 99 270 -318 124 111 1 26 -5 31 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 371 435 532 430 458 406 453 482 549
Omsättningstillgångar 1 124 1 382 644 1 428 963 903 1 174 729 1 297 1 011
Tillgångar 1 422 1 753 1 079 1 960 1 393 1 361 1 580 1 182 1 778 1 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 608 509 239 557 433 322 321 295 317 286
Obeskattade reserver 32 3 0 129 78 28 48 63 69 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 435 271 485 328 466 354 367 566 704
Kortfristiga skulder 580 807 570 790 554 546 858 455 826 517
Skulder och eget kapital 1 422 1 753 1 079 1 960 1 393 1 361 1 580 1 182 1 778 1 559
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 727 777 396 392 401 406 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 639 1 440 651 617 732 750 662 713 999
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 438 315 318 284 318 363 377 408 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Omsättning 6 495 5 442 3 545 4 319 4 696 3 795 3 391 2 902 4 072 4 932
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 299 1 360 886 1 080 1 563 1 265 1 119 967 1 357 1 233
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 527 440 432 578 490 505 483 512 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 388 -319 338 296 47 102 72 185 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,37% 53,57% -17,97% -7,87% 23,53% 13,05% 15,68% -28,73% -17,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,17% 17,11% -38,55% 12,35% 17,16% 0,51% 3,48% 1,78% 6,64% 6,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,66% 5,51% -11,74% 5,60% 5,10% 0,18% 1,64% 0,72% 2,90% 2,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,58% 58,06% 58,85% 59,48% 52,88% 49,43% 58,36% 64,47% 53,44% 51,99%
Rörelsekapital/omsättning 8,38% 10,57% 2,09% 14,77% 8,72% 9,41% 9,41% 9,44% 11,57% 10,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,51% 29,17% 22,15% 33,55% 35,21% 25,18% 22,56% 28,89% 20,62% 20,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,10% 145,97% 66,67% 147,97% 135,38% 109,34% 109,56% 107,25% 136,80% 180,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...