Visa allt om Magnetic Analysis Nordic AB
Visa allt om Magnetic Analysis Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 217 12 648 57 520 21 173 70 721 46 797 28 285 25 726 36 302 18 187
Övrig omsättning - - 929 329 1 032 109 24 31 120 88
Rörelseresultat (EBIT) -8 264 -8 614 -1 945 -6 571 9 408 4 346 -498 600 8 269 1 815
Resultat efter finansnetto -8 289 -8 647 -2 528 -6 852 9 051 4 097 -641 360 7 931 1 621
Årets resultat -8 289 -8 647 -2 528 -3 449 5 175 2 045 -111 148 7 004 1 621
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 1 401 1 842 2 467 985 2 280 2 388 1 558 1 651 1 334
Omsättningstillgångar 6 160 14 720 39 839 30 917 31 695 20 496 16 588 17 318 17 587 5 971
Tillgångar 7 222 16 120 41 681 33 384 32 681 22 776 18 976 18 876 19 237 7 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 481 8 770 17 417 13 151 16 600 11 425 9 379 9 490 9 342 2 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 402 1 403 118 648 530 0
Avsättningar (tkr) 155 738 1 029 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Kortfristiga skulder 6 586 6 612 23 235 20 233 12 679 9 949 9 478 8 738 8 865 4 468
Skulder och eget kapital 7 222 16 120 41 681 33 384 32 681 22 776 18 976 18 876 19 237 7 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 478 568 586 598 544 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 592 6 501 6 960 5 965 6 046 5 908 5 486 4 259 3 450
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 325 3 023 3 160 2 930 3 257 3 040 2 768 2 210 1 822
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 217 12 648 58 449 21 502 71 753 46 906 28 309 25 757 36 422 18 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 15 15 14 15 16 16 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 565 973 3 835 1 412 5 052 3 120 1 768 1 608 4 034 1 819
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 707 649 726 679 682 616 556 784 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 829 -8 028 -1 319 -6 017 10 228 5 226 73 1 113 8 847 2 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,85% -78,01% 171,67% -70,06% 51,12% 65,45% 9,95% -29,13% 99,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -114,35% -53,43% -4,66% -19,58% 28,91% 19,17% -2,60% 3,18% 43,06% 24,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -132,83% -68,10% -3,38% -30,86% 13,36% 9,33% -1,74% 2,34% 22,82% 10,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,35% 57,85% 54,70% -2,79% 46,01% 54,40% 32,94% 56,27% 50,55% 59,67%
Rörelsekapital/omsättning -6,85% 64,10% 28,87% 50,46% 26,89% 22,54% 25,14% 33,35% 24,03% 8,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,66% 54,40% 41,79% 39,39% 58,47% 54,70% 49,88% 52,81% 50,55% 32,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,17% 171,04% 154,78% 89,02% 226,82% 163,26% 149,58% 181,57% 173,50% 88,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...