Visa allt om Conclusion Sweden Aktiebolag
Visa allt om Conclusion Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 130 2 648 2 225 1 645 1 594 1 969 1 570 1 732 2 164 2 183
Övrig omsättning 101 10 - - - - - - 8 24
Rörelseresultat (EBIT) 359 537 398 281 -51 318 154 161 217 42
Resultat efter finansnetto 362 576 405 275 -44 234 144 145 198 16
Årets resultat 750 252 166 92 4 16 65 71 102 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 254 3 184 930 799 682 574 17 85 220 380
Omsättningstillgångar 773 832 770 544 325 571 921 878 618 345
Tillgångar 4 027 4 016 1 700 1 343 1 007 1 145 938 962 838 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 121 570 494 428 386 431 466 451 380 278
Obeskattade reserver 0 626 420 276 166 277 155 111 70 18
Avsättningar (tkr) 846 772 596 447 240 120 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 504 1 571 0 0 0 0 1 63 135 196
Kortfristiga skulder 555 477 190 192 215 317 317 337 253 233
Skulder och eget kapital 4 027 4 016 1 700 1 343 1 007 1 145 938 962 838 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 361 - - 0 363 360 389 322 93
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 390 169 298 0 0 0 0 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 156 261 191 261 282 128 137 119 142
Utdelning till aktieägare 900 200 175 100 50 50 50 50 0 0
Omsättning 2 231 2 658 2 225 1 645 1 594 1 969 1 570 1 732 2 172 2 207
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 130 2 648 2 225 1 645 1 594 1 969 1 570 1 732 2 164 1 092
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 723 697 409 574 662 505 550 456 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 424 595 398 281 -48 330 199 291 360 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,56% 19,01% 35,26% 3,20% -19,05% 25,41% -9,35% -19,96% -0,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,83% 14,59% 24,06% 20,92% -3,57% 27,77% 16,42% 16,74% 26,13% 5,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,59% 22,13% 18,38% 17,08% -2,26% 16,15% 9,81% 9,30% 10,12% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,86% 77,27% 76,27% 72,16% 71,27% 81,97% 78,15% 78,87% 69,18% 68,85%
Rörelsekapital/omsättning 10,23% 13,41% 26,07% 21,40% 6,90% 12,90% 38,47% 31,24% 16,87% 5,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,84% 26,35% 48,33% 47,90% 50,48% 55,47% 61,86% 55,39% 51,36% 40,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,28% 174,42% 405,26% 283,33% 151,16% 180,13% 290,54% 260,53% 244,27% 148,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...