Visa allt om Spark Trade Produktion AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 39 532 22 129 25 635 29 575 27 456 31 229 48 069 43 514 37 199 32 422
Övrig omsättning 225 398 8 253 241 10 320 56 82 159
Rörelseresultat (EBIT) 6 317 -1 196 -4 081 1 167 -955 -1 533 12 113 9 291 6 839 8 639
Resultat efter finansnetto 6 316 -1 196 -4 084 1 631 -953 -1 581 12 050 9 030 6 421 8 392
Årets resultat 3 873 -436 -113 425 8 42 6 660 5 039 3 677 4 567
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 21 1 534 1 611 9 304 19 010 15 893 13 553
Omsättningstillgångar 14 105 7 119 7 426 13 673 9 766 11 620 32 313 13 933 16 570 19 750
Tillgångar 14 105 7 119 7 436 13 695 11 301 13 231 41 617 32 943 32 464 33 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 125 252 688 801 376 368 19 327 12 666 14 627 14 051
Obeskattade reserver 1 500 0 786 4 757 4 545 6 245 9 003 6 241 3 854 2 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 0 0 0 2 000 5 881 7 014 3 000
Kortfristiga skulder 8 479 6 866 5 961 8 137 6 380 6 618 11 288 8 154 6 968 14 072
Skulder och eget kapital 14 105 7 119 7 436 13 695 11 301 13 231 41 617 32 943 32 464 33 303
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 15 364 13 405 10 819 9 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 7 064 6 197 4 999 4 467
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 16 000 0 3 000 2 500
Omsättning 39 757 22 527 25 643 29 828 27 697 31 239 48 389 43 570 37 281 32 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 21 20 28 28 34 32 30 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 581 1 054 1 282 1 056 981 919 1 502 1 450 1 691 1 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 895 796 1 057 692 689 703 735 690 766 734
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 317 -1 186 -4 070 1 180 -928 -1 277 12 609 10 319 7 257 9 022
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,64% -13,68% -13,32% 7,72% -12,08% -35,03% 10,47% 16,98% 14,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,79% -16,80% -54,88% 11,92% -8,43% -11,54% 29,27% 28,29% 21,15% 26,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,98% -5,40% -15,92% 5,52% -3,47% -4,89% 25,34% 21,42% 18,46% 26,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,53% 94,54% 95,36% 95,81% 96,41% 96,34% 94,65% 93,51% 92,88% 96,22%
Rörelsekapital/omsättning 14,23% 1,14% 5,71% 18,72% 12,33% 16,02% 43,74% 13,28% 25,81% 17,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,54% 3,54% 17,50% 32,94% 34,70% 39,60% 63,31% 53,23% 54,32% 47,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,35% 103,68% 124,58% 168,03% 153,07% 175,58% 286,26% 170,87% 237,80% 140,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!