Visa allt om ComMat AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8 964 8 458 6 537 5 316 5 471 6 937 6 782 6 829 5 694 5 443
Övrig omsättning 676 2 5 35 - - - 28 - -
Rörelseresultat (EBIT) 316 436 308 807 688 1 227 1 069 964 446 508
Resultat efter finansnetto 316 436 308 1 057 615 1 232 1 069 993 451 412
Årets resultat 71 249 169 1 278 476 724 865 582 331 302
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 54 77 3 577 3 343 3 254 2 392 2 819 2 231 2 726
Omsättningstillgångar 1 505 1 528 1 179 1 570 1 179 2 301 2 703 1 772 1 749 1 212
Tillgångar 1 537 1 583 1 256 5 147 4 522 5 556 5 095 4 591 3 980 3 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 415 544 295 4 477 3 199 2 723 4 100 3 234 2 653 2 322
Obeskattade reserver 239 200 89 0 514 514 214 255 53 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 142 177 1 652 52 271 362 637
Kortfristiga skulder 883 839 871 528 632 666 729 831 912 926
Skulder och eget kapital 1 537 1 583 1 256 5 147 4 522 5 556 5 095 4 591 3 980 3 938
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 837 2 004 1 954 1 895 1 557 1 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 651 703 677 641 616 505
Utdelning till aktieägare 70 200 0 4 350 0 0 2 100 0 0 0
Omsättning 9 640 8 460 6 542 5 351 5 471 6 937 6 782 6 857 5 694 5 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 7 6 6 6 6 6 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 940 934 886 912 1 156 1 130 1 138 1 139 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 327 300 344 341 386 406 400 436 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 339 459 321 868 700 1 234 1 117 1 012 494 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,98% 29,39% 22,97% -2,83% -21,13% 2,29% -0,69% 19,93% 4,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,56% 27,54% 24,52% 20,54% 15,21% 23,11% 21,18% 22,13% 11,91% 13,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,53% 5,15% 4,71% 19,88% 12,58% 18,51% 15,91% 14,88% 8,32% 9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,30% 57,98% 56,85% 65,18% 59,93% 58,82% 59,54% 57,24% 55,55% 56,44%
Rörelsekapital/omsättning 6,94% 8,15% 4,71% 19,60% 10,00% 23,57% 29,11% 13,78% 14,70% 5,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,13% 44,22% 29,01% 86,98% 79,61% 56,23% 83,75% 74,54% 67,64% 59,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,14% 171,63% 127,21% 289,20% 179,75% 338,14% 363,92% 207,22% 185,86% 125,27%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...